Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1275 (2008-2009)
Innlevert: 03.06.2009
Sendt: 04.06.2009
Besvart: 16.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): En ung jente som har gått på veksthormoner i 4-5 år slipper opp for medisinene sine og har søkt Helfo om fornyelse av sin resept og refusjonsvedtak. Behandlingstiden i Helfo er 8 uker men jenta har bare medisiner for 1 uke igjen. Hun har fått 4 ukers nødmedisin fra apoteket, men frykter at behandlingstiden i Helfo vil føre til at hun blir gående uten medisin i 4 uker. Dette vil ødelegge behandlingsopplegget hun har gått på i mange år.
Kan statsråden bidra til at behandlingstiden i Helfo reduseres?

Begrunnelse

Det er et problem at saksbehandlingstiden i Helfo allerede er så lang. Når brukerne nå må søke Helfo om å få nye vedtak om refusjon, risikerer mange av dem å bli uten medisiner de er avhengige av i lengre tid. Dette kan føre til at gjennomgått behandling blir bortkastet, at noen må plages unødig og i verste fall at noen blir alvorlig syke. Det er rimelig å anta at de fleste regner med at det er en rask prosess å få fornyet sine refusjonsvedtak og resepter, og venter for lenge med å søke Helfo. Det er ikke akseptabelt at det skal ta 8 uker å få behandlet søknader som gjelder viktige medisiner.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg kjenner ikke detaljene i denne konkrete saken og kan derfor ikke kommentere den.

Veksthormon har forhåndsgodkjent refusjon for behandling av barn under 18 år som har retardert vekst, som følge av utilstrekkelig sekresjon av veksthormon. Behandlingen må være forskrevet av spesialist i barnesykdommer eller tilsvarende spesialavdeling/-poliklinikk i sykehus.

For barn med retardert vekst av andre årsaker og for voksne over 18 år kan det søkes om individuell refusjon.

Ved søknad om individuell refusjon må det legges ved/vises til vitenskapelig dokumentasjon for at legemidlet har effekt ved den aktuelle lidelsen. Det er legen som har ansvaret for at søknaden inneholder de nødvendige opplysninger.

Vedtak om individuell refusjon er vanligvis uten tidsbegrensning, men kan i noen tilfeller være begrenset til eksempelvis ett år eller oppad til en bestemt aldersgrense. I tilfeller med tidsbegrensning må pasient og lege selv sørge for eventuelt å sende ny søknad i god tid før vedtaket går ut.

Fra 1. januar 2009 er det ikke lenger anledning til å få dekket utgifter til veksthormon etter bidragsordningen (§ 5-22) fordi ordningen med individuell og forhåndsgodkjent refusjon til sammen sikrer at de riktige pasientene får dekket utgifter til veksthormon.

Generelt har HELFO som målsetning å behandle 75 % av søknadene om refusjon av utgifter til legemidler innen 3 uker og alle saker innen 2 måneder. I tillegg er det enkelte grupper som skal prioriteres. Dette gjelder barn under 12 år, personer med livstruende sykdom og personer som trenger legemiddelbehandling for å komme tilbake i jobb. For prioriterte saker har HELFO som målsetning å behandle 75 % innen 1,5 uke og alle saker senest innen 4 uker.

Saksbehandlingstiden på prioriterte søknader lå stabilt på 1,5 – 2,5 uker og i henhold til kravet på 1,5 uke fra september og ut året i 2008. Saksbehandlingstiden for uprioriterte søknader var 1,1 måned per desember 2008.

I noen saker kan den samlede saksbehandlingstiden være lenger. Dette skyldes ofte at søknaden ikke inneholder nok informasjon i utgangspunktet, slik at HELFO må etterspørre mer dokumentasjon fra legen.

HELFO arbeider kontinuerlig med å holde saksbehandlingstiden nede, foreløpig informasjon tyder på at saksbehandlingstiden har vært stabil også i 2009, og at så godt som ingen saker går over ytre grense for saksbehandlingstid.