Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1284 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 26.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Fylkesrådet i Nord-Trøndelag fattet i møte 24.februar 2009 et vedtak om å gå inn i et spleiselag med staten om utvidelse av fergetilbudet til Ytterøy, etter henvendelse fra Samferdselsdepartementet.
Når blir det utvidede fergetilbudet igangsatt?

Begrunnelse

I et brev fra Samferdselsdepartementet datert 11.februar 2009 ble Nord-Trøndelag fylkeskommune invitert til et spleiselag for å utvide fergetilbudet til Ytterøy. Det ble fastslått at staten ville bidra med 50 % av kostnadene i et utvidet fergetilbud, under forutsetning av at fylkeskommunen bidro med like mye. Fylkeskommunal medfinansiering ble vedtatt i Fylkesrådets møte 24.februar 2009. Årlig totalbeløp fra stat og fylke ble anslått til 2,2 millioner kroner.
Det ble lagt til grunn følgende utvidelse av rutetidene; en framskynding på 20 minutter om morgenen fra Hokstad, slik at avgangen blir kl 05.55, en ekstratur på kvelden hele uka fra Levanger kl. 23.30 og en ekstraavgang fra Hokstad kl. 07.20 på lørdag og søndag.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Bakgrunnen for ønsket om å gå inn i et spleiselag med fylkeskommunen for å utvide ferjetilbudet til Ytterøya har vært å skulle gjøre det mulig for ansatte ved det konkursrammede slakteriet på øya å ta seg jobb på slakteriet på Åsen to mil unna. Kostnadsanslaget for ruteutvidelsene var i utgangspunktet 2,2 mill. kr. Både staten og fylkeskommunen hadde satt en grense for den økonomiske medvirkningen til 50 %, begrenset oppad til 1,1 mill. kr hver.

Det har nå kommet et nytt kostnadsanslag for ruteutvidelsene, på 2,56 mill. kr. Staten står ved lag ved sitt tilsagn om 50 % medvirkning, og vil gå i dialog med fylkeskommunen og andre berørte parter for om mulig å få til rimeligere løsninger. Jeg vil be Nord-Trøndelag fylkeskommune ta en aktiv rolle i dette arbeidet.

Når fylkeskommunene skal overta ansvaret for størstedelen av det øvrige riksvegnett inkl. ferjestrekninger fra 2010 i forbindelse med forvaltningsreformen, vil det ved fylkesfordelingen av ferjemidlene bli tatt hensyn til at statens bidrag skal videreføres.