Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1285 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 15.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I Lierne har de levd med rovdyr i mange år. Dette har skapt konflikter og mange har følt en utrygghet i hverdagen. Som et trygghetsskapende initiativ er det søkt om rovdyrsikker skyss til barna i Lierne.
Mener statsråden at å gi gratis skoleskyss i rovdyrutsatte områder vil være med på å dempe rovdyrkonfliktene og skape trygghet i lokalsamfunn?

Begrunnelse

I Namdalsavisa 3.juni 2009 kan vi lese at fylkesmannen i Nord-Trøndelag ikke vil gi rovdyrsikker skoleskyss til barn i Lierne. Lierne kommune har søkt om 99 788 kroner i støtte til rovdyrsikker skoleskyss for kommende skoleår. Regelverk fastsatt av Miljøverndepartementet presiserer at tiltak i kommuner skal bidra til forebyggende og konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader. Etter fylkesmannen i Nord-Trøndelags vurdering, kommer ikke det omsøkte tiltaket inn under regelverket for tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Fylkesmannen i Hedmark vurderer regelverket annerledes og har gitt tilskudd til rovdyrsikker skoleskyss.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: På generelt grunnlag vil jeg presisere at jeg er svært opptatt av at folk ikke skal få redusert livskvalitet som følge av at vi skal ha levedyktige rovviltbestander i Norge, og det er en målsetting å gjennomføre rovviltpolitikken med et lavest mulig konfliktnivå. Selv om sannsynligheten for å bli angrepet av rovdyr er svært liten, kan frykten for at det skal skje oppleves som reell. Når frykten fører til at folk i mindre grad benytter utmark og nærområder som en kilde til økt livskvalitet er dette uheldig.

Jeg har tro på at spredning av kunnskap og erfaringer som viser at det er mulig å leve trygt med rovdyr, vil medvirke til at frykten og usikkerheten gradvis blir mindre i befolkningen. Det er derfor viktig at vi prioriterer konfliktdempende tiltak som ikke bygger unødig opp under eller skaper frykt det ikke er grunnlag for. Derfor er det viktig at det foretas en grundig vurdering av tiltak som skoleskyss av barn.

Det er rovviltnemndene som har ansvaret for fordelingen av midler på forebyggende og konfliktdempende tiltak i de ulike regionene, og det er i hovedsak fylkesmennene som behandler enkeltsøknader innenfor rammen av regelverket og de føringer rovviltnemndene har lagt for sin region. Direktoratet for naturforvaltning er klageinstans, og jeg finner det ikke riktig å gå nærmere inn på de konkrete enkeltsakene det vises til i spørsmålet.