Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1288 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 16.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Å kjøre kollektivt fra Fet kommune, øst for Glomma i Akershus, er en krevende øvelse. På Kongsvingerbanen er Guttersrud holdeplass lagt ned og Svingen har dispensasjon. I dag er Fetsund stasjon trafikk-knutepunktet, men innfartsparkeringsplassene er full der, som mange andre steder i områdene omkring Oslo. På riksvei 22 står bilene i kø i rushtiden. Økt satsning på kollektivtransport er beste løsning.
Hvordan vil samferdselsministeren sikre at folk som bor øst for Glomma får et godt kollektivtilbud?

Begrunnelse

I 2007 kom det fram at flere holdeplasser på Kongsvingerbanen stod i fare for å bli nedlagt. For Fet kommune gjaldt det Svingen og Guttersrud holdeplasser, noe som ville innebære at Roven-området ville bli helt uten noen form for kollektivtilbud.
Svingen holdeplass ble midlertidig reddet med å forlenge plattformen, men togene sluttet å stoppe på Guttersrud. Beboerne ved Guttersrud fikk tilbud om taxi for tog, men denne ordningen opphørte sommeren 2008. Beboerne ble lovet en egen rapport om Kongsvingerbanen.
Den har nå kommet og Guttersrud forblir nedlagt og Svingen har dispensasjon frem til 2012. På Tuen holdeplass blir det bare stopp i rushtiden.
I dag er Fetsund stasjon et trafikk-knutepunkt i Fet kommune, men her er parkeringsplassene allerede overfylt, og det er ikke plass for ytterligere utvidelser.
Siden riksvei 22 er full i rushtiden har befolkningen få alternative muligheter til å reise vestover mot Lillestrøm og Oslo.
Når Svingen holdeplass legges ned, blir situasjonen ytterligere forverret.
En mulighet er "Nye Svingen" holdeplass. Denne kan bygges nord for dagens holdeplass på Svingen, og kan dermed betjene alle beboerne i Roven-området.
I nærheten av Nye Svingen-området er det også rikelig med områder som kan benyttes til innfartsparkering.
Frustrasjonen omkring samferdselspolitikken er på bakgrunn av denne situasjonen stor i Fet kommune.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Svingen stasjon ligger i kurve og dagens plattform er gammel og trenger fornyelse og vedlikehold. Plattformen er i tillegg lavere enn det som er optimalt i forhold til de togsettene som i dag trafikkerer Kongsvingerbanen. Dette skaper utfordringer for en sikker togfremføring og god tilgjengelighet for alle reisende.

Jeg er gjort kjent med at i tillegg til innbyggerne i Fet kommune velger innbyggerne i kommunene ved Svingen og Fetsund naturlig en av disse stasjonene som utgangspunkt for pendling med tog til og fra Oslo. Det er gjort undersøkelser som viser at innbyggere fra bl.a. Aurskog Høland og Trøgstad bruker disse stasjonene. I tillegg til at Fetsund stasjon har sprengt kapasitet når det gjelder parkering, er parkeringsforholdene ved Svingen stasjon begrensede. Det er viktig å forholde seg til disse utfordringene når en tar stilling til mulighetene for å ivareta områdets behov for gode kollektivløsninger.

I rapporten om Kongsvingerbanen (utarbeidet i samarbeid mellom Hedmark og Akershus fylkeskommuner, Jernbaneverket, Ruter AS og NSB) foreslås et stoppmønster som inkluderer Svingen og Fetsund. Denne rapporten vil inngå som et grunnlag for forhandlingene mellom NSB og Samferdselsdepartementet om et fremtidig togtilbud på Kongsvingerbanen som nå startes opp.

NSB har bestilt 50 nye togsett som etter planen skal settes i trafikk fra ruteendringen i 2012 og dette gir muligheter for et bedret togtilbud på hele østlandsområdet. Jernbaneverket er i god gang med å se på ulike kapasitetsøkende tiltak, også på Kongsvingerbanen (bl.a. krysningsspor, ballastrensing og svillebytte). Jernbaneverket har planer om å gjennomføre en felles utredning med Fet kommune for å se på mulighetene for en eventuell flytting av Svingen stasjon til en rett strekning, noe som også ville innebære etablering av et nytt parkeringsanlegg.

Jeg deler ditt engasjement for å finne bedre løsninger for de reisende i dette området. Som en oppfølging av departementets engasjement for å drive arbeidet fremover besøkte min statssekretær Erik Lahnstein ordføreren i Fet kommune 14.mai sammen med Jernbaneverket og NSB. I møtet fremsatte ordføreren forslag også om mer midlertidige løsninger. Også disse vil bli vurdert.

Som det fremgår, vil det pågå en rekke aktiviteter både på kortere og noe lengre sikt som har til hensikt å skape et godt og fremtidsrettet jernbanetilbud i det aktuelle området. Jeg vil være opptatt av departementet sikrer at det skjer en god koordinering av aktivitetene for å sikre utvikling av et godt jernbanetilbud mot Kongsvinger i tiden fremover. Ikke minst vil jeg legge vekt på at lokale myndigheter trekkes inn for å legge til rette for å sikre et best mulig kollektivtransporttilbud.