Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1293 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 15.06.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er i dag tvungen fiskeripensjon for fiskere. Denne pensjonen skal utbetales etter fylte 60 år. Men, dersom en som har vært fisker er så uheldig å bli ufør før fylte 67 år, samordnes pensjonen med uføretrygd.
Kan statsråden gi sin vurdering av dagens ordning mht. fiskeripensjon i forhold til nytt forslag om ny pensjonsordning?

Begrunnelse

Et eksempel er en som har vært fisker og har betalt fiskeripensjon i over 800 uker. Han går så over i et annet arbeid hvor han etter en tid blir yrkesskadet og deretter uføretrygdet. Han har søkt om utbetaling av fiskeripensjon men han får ikke dette ettersom han nå er uføretrygdet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Pensjonstrygden for fiskere ble opprettet ved lov 28. juni 1957 nr. 12 for å gi fiskerne en pensjon fra 65 år fram til den alminnelige pensjonsalderen, som på denne tiden var 70 år. Fiskeryrket var slitsomt, og fiskerne måtte vanligvis oppgi eller redusere yrkesaktiviteten før den alminnelige pensjonsalderen. Loven er endret en rekke ganger, blant annet da det ble innført uføretrygd fra 1961. Pensjonstrygden for fiskere ble tilpasset folketrygden fra 1967, og er i dag en tidligpensjonsordning for aldersgruppen fra 60 til 67 år.

Fiskerpensjonen tilpasses andre pensjoner og trygder dels gjennom samordningsloven (lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser), og dels gjennom en egen tilpassingsbestemmelse i fiskerpensjonsloven. Dersom det er opptjent rettigheter i pensjonstrygden for sjømenn eller i en offentlig tjenestepensjonsordning, kommer samordningsloven til anvendelse. Dersom det ytes uførepensjon, foreløpig uførestønad, tidsbegrenset uførestønad, rehabiliteringspenger eller attføringspenger fra folketrygden, eller avtalefestet pensjon, skjer tilpassingen etter fiskerpensjonsloven § 8. Det framgår her at fiskerpensjonen ytes fra fylte 60 år og opphører når pensjonisten blir 67 år eller får hel uførepensjon mv. fra folketrygden eller avtalefestet pensjon. Ved gradert ytelse faller fiskerpensjonen delvis bort, for eksempel når det gis uførepensjon for mindre enn hel uførhet.

Tilpassingsbestemmelsen i fiskerpensjonsloven § 8 innebærer full samordning mellom fiskerpensjonen og de nevnte uføreytelsene fra folketrygden som gis for hel uførhet.

Samordningen skjer fra fylte 60 år når vedkommende mottar ytelsen fra folketrygden på det tidspunktet, og ellers fra det tidspunktet uføreytelsen begynner å løpe. Dersom uføreytelsen senere faller bort, eller uføregraden reduseres, vil fiskerpensjonen begynne å løpe, helt eller delvis.

Stortinget vedtok 28. mai 2009 regler for ny alderspensjon i folketrygden, jf. Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) og Innst. O. nr. 67 (2008-2009). Som kjent innebærer de nye reglene blant annet at det fra 2011 gis mulighet for fleksibelt uttak av alderspensjon i folketrygden fra fylte 62 år.

Muligheten til å kunne ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år endrer også

forutsetningen for de lovfestede tidligpensjonsordningene, for både fiskere og sjømenn. Det vil derfor være nødvendig å tilpasse disse ordningene til den nye alderspensjonen i

folketrygden, og til ny avtalefestet pensjon.

Som bebudet i Ot.prp. nr. 37 (2008-2009), vil departementet nå vurdere dette i samråd med blant annet fiskernes, sjømennenes og redernes organisasjoner, og deretter fremme forslag til nødvendige endringer i de aktuelle lovene.