Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1296 (2008-2009)
Innlevert: 05.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 12.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): De nye hvitvaskingsreglene trådte i kraft 15. april i år.
Hva har departementet gjort, og hva vil man gjøre, for å veilede spesielt de små og mellomstore bedriftene, i praksis forhandlere av gjenstander, om innholdet i loven og forskriften?

Begrunnelse

I lovforslaget beskrev departementet at de nye reglene ville medføre til dels omfattende økonomiske og administrative konsekvenser. Kredittilsynet har gitt uttrykk for at loven er komplisert. En enstemmig komité skrev derfor i innstillingen at "myndighetene har et ansvar for å veilede alle grupper av rapporteringspliktige om bruken av reglene." Forhandlere av gjenstander er i praksis små og mellomstore bedrifter som ikke er under tilsyn av Kredittilsynet. Det er derfor viktig at noen andre tar ansvaret for å veilede nettopp disse bedriftene. Nettstedet hvitvasking.no ser ikke ut til å ha noen slik SMB-veiledning.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft 15. april 2009. Grensene for når forhandlere av gjenstander er omfattet av regelverket er beholdt uendret i forhold til tidligere lov. Utvalget hadde foreslått en endring på dette punktet som i praksis ville medføre at forhandlere av gjenstander ville bli pålagt å utføre kundekontroll i større grad enn etter den tidligere loven. Utvalget foreslo at forhandlere av gjenstander skulle være forpliktet til å utføre kundekontroll ved enhver kontanttransaksjon over 40 000 kroner. For å begrense de administrative byrdene ved den nye loven ble dette forslaget ikke fulgt opp. Forhandlere av gjenstander er forpliktet til å utføre kundekontroll ved kontanttransaksjoner over 40 000 kroner dersom transaksjonen anses mistenkelig. Ved transaksjoner over 100 000 kroner, der 40 000 kroner eller mer betales kontant, må forhandlere av gjenstander uansett utføre kundekontroll.

I Ot.prp. nr 3 (2008-2009) punkt 8.1.5 sies følgende om den videre oppfølgingen av forhandlere av gjenstander:

”For rapporteringspliktige som ikke er underlagt slikt tilsyn (forhandlere av gjenstander og tilbydere av virksomhetstjenester) mener departementet, i samsvar med utvalget, at det i samråd med bransjeorganisasjonene bør vurderes hvordan tilsynsspørsmålet mest hensiktsmessig kan løses. Departementet vil ta initiativ til kontakt med aktuelle bransjeorganisasjoner for å få etablert et hensiktsmessig tilsyn og videreutvikle god informasjon til disse rapporteringspliktige.”

Departementet vil følge opp dette i tråd med uttalelsene i proposisjonen. Jeg nevner også at Kredittilsynets nye hvitvaskingsrundskriv, som ventes ferdigstilt i løpet av juni 2009, vil gi veiledning i det nye regelverket. Selv om forhandlere av gjenstander ikke er underlagt Kredittilsynets tilsyn, antar departementet at rundskrivet vil kunne gi noe veiledning også til denne gruppen av rapporteringspliktige.