Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1297 (2008-2009)
Innlevert: 08.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 17.06.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): I DnB NOR eide Vitals gjeldende vedtekter står det i dag at selskapet "skal ha konsernfunksjoner i Bergen, Trondheim og Oslo." Vitals stab i Trondheim står nå uten en eneste leder på konsernnivå og virksomheten tappes stadig for kompetanse og arbeidsplasser.
Mener statsråden dette er et brudd på selskapets egne vedtekter og grunnlaget for konsesjon, og i så fall hva vil hun foreta seg i sakens anledning?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Innledningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på at statens eierskap gjelder morselskapet DnB NOR og at Nærings- og handelsdepartementets formelle innflytelse som eier er knyttet til dette selskapet og til de spørsmål som der legges fram til behandling blant eierne. Nærings- og handelsdepartementet deltar ikke i beslutninger som skjer i datterselskapet Vital Forsikring ASA, herunder behandling av vedtektene til Vital.

Vital Forsikring ASA drives med godkjennelse fra Kredittilsynet, gitt i brev av 23.12.2003. I Vitals vedtekter heter det: "Selskapet har sitt forretningskontor i Bergen, og skal ha hovedfunksjoner både i Bergen, Trondheim og Oslo." Ordlyden i vedtektene er altså "hovedfunksjoner", ikke "konsernfunksjoner". Den nevnte godkjennelsen fra Kredittilsynet sier for øvrig ikke noe om hvilke byer virksomheten skal drives i. Ifølge Finansdepartementet er konsesjonen til Vital heller ikke knyttet til vedtektene i Vital. Finansdepartementet viser imidlertid til at eventuelle endringer i vedtektene i Vital skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-2 første ledd.

Jeg har vært i kontakt med DnB NOR ASA vedrørende Vitals virksomhet i Trondheim. Det er vurderingen både til Vital og morselskapet at hovedfunksjoner i Vital er og vil finnes i Trondheim også etter at den planlagte organisasjonsendringen i selskapet er gjennomført. Trondheimskontoret skal etter planen ha ansvaret for områdene innskuddspensjon, personalforsikringer og drift av ytelsesbasert pensjonsforsikring. De to første områdene er vekst- og satsingsområder for Vital.

Vitals plassjef i Trondheim, Bjørn Atle Haugen, deltar videre i selskapets ledergruppe med fulle rettigheter og plikter i kraft av sin stilling som Chief Compliance Officer, med ansvar for Vitals operasjonelle risiko.

DnB NOR opplyser at Vitals samlede bemanning i Trondheim har økt siden fusjonen, og det er nå flere ansatte i Vital i byen enn på fusjonstidspunktet. Vital skal fortsatt være tydelig til stede i Trondheim, i tråd med selskapets vedtekter. Som alle andre selskap har imidlertid Vital krav på seg til kostnadseffektiv drift, og det er satt som mål å iverksette tiltak som kan gi besparelser på rundt 12-14 prosent av kostnadene innen utgangen av 2010. Dette medfører etter selskapets vurdering at det må redusere antall årsverk med minst 150, av en bemanning på rundt 1100 i dag. Hvilke virkninger det vil kunne få for bemanningen på de enkelte steder, herunder i Trondheim, er så langt jeg forstår ikke endelig klart.