Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1298 (2008-2009)
Innlevert: 08.06.2009
Sendt: 08.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hvordan vurderer statsråden den fremtidige strukturen for Posten Norge AS, med tanke på det å ivareta og trygge distriktene sine næringsinteresser og konkurransevilkår, som for eksempel Haugen Bok AS i Volda?

Begrunnelse

Ifølge en pressemelding fra Posten Norge AS, er nå strukturen for sorteringsterminalene en del av et omstillingsprogram, der sorteringsterminalen i Ålesund blir vurdert lagt ned. Haugen Bok AS i Volda på Søre Sunnmøre er Posten sin største kunde i Møre og Romsdal med 600 000 brevsendinger og 80 000 pakker årlig. Det kan også nevnes flere storkunder/bedrifter i distriktene, som med dagens terminalstruktur klarer å konkurrere med andre leverandører som er lokalisert mer sentralt på Østlandet. Til tross for dagens struktur, og at Norge er et grisgrendt og langstrakt land, kan nisjebedrifter med stort vekstpotensial i dag lokalisere seg i utkantstrøk og likevel ha potensial til å bli markedsledende. En svekking av servicegraden fra Posten vil forhåpentligvis åpne for mer konkurranse innen distribusjon av pakker, men en frykter at det i hovedsak vil skje i tettbygde strøk der marginene er best, og dermed ikke gir et alternativt tilbud til distrikts Norge. Det er også på sin plass å minne om at terminalen i Ålesund betjener den mest folkerike delen av Møre og Romsdal fylke, og at næringslivet på Sunnmøre står for mer en 2/3 av den totale omsetningen i fylket, noe som bør ha stor betydning for lokaliseringsvalg av terminaler og utvikling for posten sine fremtidige tjenester i et fjord- og ferge fylke som Møre og Romsdal.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen er opptatt av å ha et godt posttilbud i hele landet. Likeverdige posttjenester er viktig for å sikre bosetting og gode vilkår for næringslivet i hele landet. Distriktene skal ha de samme grunnleggende posttjenester som gjør at bedrifter her, som er avhengig av Postens tilbud for å konkurrere med bedrifter i mer sentrale strøk av landet, ikke får en svekket konkurransemulighet som følge av at Posten ev. endrer deler av sin struktur.

Samtidig er det slik at Posten – som andre bedrifter – også selv opererer i et marked preget av konkurranse. Dette er ikke konkurranse bare fra andre aktører som tilbyr ulike posttjenester utenfor eneretten, men også konkurranse fra elektroniske alternativer til brevpost. Dette, i tillegg til de dramatiske fallene i brev- og reklamevolumene som følge av lavere aktivitet i norsk økonomi, utgjør bakgrunnen for at Posten nå vurderer terminalstrukturen.

Dagens terminalstruktur ble besluttet i 2003, inklusive planer om ny Østlandsterminal som vil stå ferdig i 2010. I denne beslutningen ble det forutsatt at ytterligere rasjonalisering i strukturen måtte vurderes i forbindelse med ferdigstillingen av den nye, store terminalen. Det er også slik at hele Postens omdelings- og terminalstruktur henger sammen. Noen av terminalene ligger geografisk i nærhet av hverandre, og mange av terminalene har ulike oppgaver, fordelt mellom sortering av brev, pakker og reklame. Enkeltterminaler må derfor vurderes ut fra en helhetsløsning for ulike typer terminaler i hele landet.

Jeg er klar over at Postens vurdering av terminalstrukturene skaper usikkerhet i nærmiljøet og blant de ansatte. Det er ikke avklart når endelig avgjørelse om terminalstrukturen blir besluttet. Ingen beslutning skal imidlertid tas før det er gjort nøye vurderinger av den totale strukturen og behovene i Postens nett. Endelig beslutning vil også bli tatt i samarbeid med de ansatte i Posten.

Analysen som nå gjøres vil gi svar på mulige konsekvenser ved en ev. nedlegging av enkelte av terminalene som er under vurdering, inkl. de i Ålesund og Molde. Her vil selvsagt forhold til sluttbrukerne og konsekvenser for det lokale og regionale næringslivet i Møre og Romsdal vurderes.

Posten har gjennom postlov, sin konsesjon og sine kundeavtaler plikt til å levere likeverdige posttjenester over hele landet. Kravene om bl.a. fremsendingstider ligger fast. Posten må derfor tilpasse terminalstrukturen på den måten at kundetilbudet ikke forringes.