Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1301 (2008-2009)
Innlevert: 08.06.2009
Sendt: 09.06.2009
Besvart: 16.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at de pågående omorganiseringer ved Oslo-sykehusene sikrer en videreføring av landsfunksjonen som Rikshospitalet har hatt for diagnosen transseksualisme og vil Regjeringen sette av midler til utredning av levekår, livskvalitet og behandlingsbehov for denne gruppen mennesker?

Begrunnelse

I et brev av 25.mai 2009 fra Harry Benjamin Ressurssenter til helseministeren uttrykkes det stor uro for framtiden når det gjelder Rikshospitalets landsfunksjon for transseksualisme. Det er åpenbart behov for å trekke representanter for denne gruppen tettere inn i det pågående arbeid. Det er også tidligere gjort forsøk på å legge ned det kjønnskorrigerende tilbudet ved Rikshospitalet, men dette ble stoppet fra politisk hold. På denne bakgrunn ber jeg om at statsråden engasjerer seg i saken.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Helse- og omsorgsdepartementet har gitt føringer i foretaksmøte 24. januar 2008 om at en fremtidig organisering i hovedstadsområdet skal ivareta og legge til rette for videreutvikling av Rikshospitalet HFs nasjonale oppgaver. I foretaksmøteprotokollen heter det at

”Det er et nasjonalt mål å sikre lik tilgang til høyspesialisert pasientbehandling ved bruk av landsfunksjoner og flerregionale funksjoner. Rikshospitalet HF har som et høyspesialisert universitetssykehus mange formelle landsfunksjoner, flerregionale funksjoner, nasjonale kompetansesentra, og bredt anlagt forskning og utdanning innen spesialisert somatisk medisin. Det er viktig å opprettholde Rikshospitalet HFs rolle innen høyspesialisert pasientbehandling, og også som viktig referansesykehus for høyspesialisert medisin. Helse Sør-Øst RHF må derfor, i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene, sikre at disse oppgavene videreføres …”

Helse Sør-Øst RHF opplyser at disse føringene er lagt til grunn i den pågående integra-sjonsprosessen ved Oslo universitetssykehus, som også har hatt brukerrepresentanter med i arbeidet med overordnet organisering. Brukerrepresentasjon vil også være svært viktig i kommende arbeid med organisering av funksjonene innenfor den nye organisasjonsstrukturen. Det er lagt opp til en tettere integrasjon mellom landsfunksjonen for transseksualisme og psykiatrimiljøene for øvrig ved Oslo universitetssykehus.

Landsfunksjonen for transseksualisme er av de landsfunksjoner som i den pågående nasjonale gjennomgang av landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra er foreslått videreført. Dette arbeidet skjer i regi av Helse Vest på oppdrag fra departementet, og endelig anbefaling skal oversendes departementet 1. oktober 2009.

Helse- og omsorgsdepartementet, Helse Sør-Øst RHF og representanter fra landsfunksjonen ved Oslo universitetssykehus og Rikshospitalet hadde 28. mai 2009 et møte hvor flere sider av virksomheten knyttet til landsfunksjonen ble diskutert, herunder styrket satsing på kompetansesenterfunksjonene knyttet til landsfunksjonen transseksualisme. Barne- og likestillingsdepartementet var også representert i møtet.

Rikshospitalet og Helse Sør-Øst RHF arbeider nå med å opprette en nasjonal referansegruppe med brukerrepresentasjon for landsfunksjonen for transseksualisme.

Jeg kan forsikre representanten Høybråten om at det ikke er grunn til bekymring for landsfunksjonen for transseksualisme ved Rikshospitalet. Når det gjelder utredning av levekår, livskvalitet og behandlingsbehov for denne gruppen, er det noe jeg vil se nærmere på når den pågående gjennomgangen av alle landsfunksjoner er gjennomført.

Til orientering har Helsedirektoratet bevilget midler til verdenskonferansen WPATH som Harry Benjamin Ressurssenter arrangerer i Oslo 17. - 20. juni. Konferansen er viktig både for levekår, livskvalitet og behandlingsbehov for denne gruppen. Helsedirektoratet følger også opp handlingsplanen ”Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle”, som har et eget tiltakspunkt (tiltak 51) ”Bedre oppfølging av barn og ungdom med alternativ kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk”.