Skriftlig spørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1305 (2008-2009)
Innlevert: 08.06.2009
Sendt: 09.06.2009
Besvart: 16.06.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): Eg har fått opplyst at Mattilsynet arbeider med forslag til ei positivliste over tilletne krypdyr og amfibieartar. I 2003 fastslo Næringskomitéen at det framleis skal vere forbode å importere krypdyr til Noreg.
Kan landbruks- og matministeren forsikre at næringskomiteens oppmoding blir oppfylt, slik at krypdyr ikkje blir tilletne?

Begrunnelse

Mattilsynet er i ferd med å utarbeide eit oppdrag til Vitenskapskomitéen for mattryggleik, der dei ber om ei risikovurdering knytta til hald av ulike krypdyr- og amfibieartar (herptilar).
Økokrim har gjort det klart at dei ikkje ynskjer ei liberalisering av forbodet, mellom anna fordi eit generelt forbod er lettare å praktisere enn eit forbod mot nokre artar.
Tal som Dyrevernalliansen har innhenta frå tollvesenet i Storbritannia viser at det ikkje er nokon påviseleg samanheng mellom liberalisering og redusert ulovleg import.
I rapporten "Reptiles and amphibians as pets - The Norwegian positive list proposal" som er utarbeida av ein av verdas fremste ekspertar på området, Clifford Warwick, blir det gjort klart at herptilar kan overføre smitte til menneske, til dømes salmonella.
Utover dette blir det slått fast at nesten alle sjukdomstilstander hos herptilar i fangenskap er relatert til stellet, og at dei har åtferd som kan vere vanskeleg å legge til rette for i heimen.
Krypdyr kan òg vere fryktskapande i nærmiljøet.
I ei ny opinionsmåling som er blitt utført på vegne av Dyrevernalliansen svarer 75 % at dei ville vere negative til at naboen skaffa seg reptilar.
Då næringskomiteen handsama St.meld.nr. 12 (2002-2003) om dyrehald og dyrevelferd fastslo fleirtalet at det ikkje var aktuelt å oppheve forbodet mot import av krypdyr. Stortinget har ikkje gått tilbake på dette.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg viser til spørsmålet fra representanten Ingebrigt S. Sørfonn vedrørende forbudet knyttet til hold av krypdyr i Norge.

I innstillingen fra Næringskomiteen om dyrehold og dyrevelferd S. nr. 226 (2002-2003) sa komiteens flertall, som representanten Sørfonn påpeker, at den ikke vil støtte forslaget om å oppheve forbudet mot å innføre krypdyr.

Dagens forskrift om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på andre måter, omfatter et meget stort antall arter. Mattilsynet vurderer nå om forbudet mot herptiler (amfibier og reptiler) bør oppheves for noen av disse.

Jeg tar til etterretning at Komiteens flertall i utgangspunktet var positive til en liste over dyr det kan være aktuelt å tillate import på, men jeg vil legge vekt på komiteens innspill om fortsatt forbud mot krypdyr når den endelige avgjørelsen knyttet til et eventuelt endret regelverk skal foretas.

Mattilsynet vil sende et forslag til en eventuell positivliste til Landbruks- og matdepartementet. Jeg vil vurdere saken videre når forslaget er oversendt departementet, men jeg er generelt skeptisk til at ville dyr holdes i fangenskap og deler den betenkeligheten næringskomiteen ga uttrykk for i sin behandling av denne saken.