Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1308 (2008-2009)
Innlevert: 09.06.2009
Sendt: 09.06.2009
Besvart: 17.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Regjeringens forslag til NTP 2010-2019 er utredning om høyhastighetsjernbaner omtalt på side 173 - 175. Markedsgrunnlaget er vurdert av flere instanser. Det heter bl.a. "I 2008 har SSB levert befolkningsprognoser som viser vesentlig sterkere vekst enn tidligere i de store byene. Selv om dette isolert vil trekke i favør av høyhastighetstog vil markedsgrunnlaget fortsatt være svakt."
Mener statsråden fortsatt at markedsgrunnlaget og økonomisk grunnlag for høyhastighetsjernbane i Norge er svakt?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 framgår det at Samferdselsdepartementet mener at markedsgrunnlaget vil være kritisk for potensialet for å utvikle samfunnsøkonomisk lønnsomme høyhastighetskonsepter i Norge.

Norge har en relativt liten befolkning sammenliknet med andre land som har eller planlegger å bygge ut høyhastighets jernbaner. Imidlertid er det norske reisemønsteret spesielt, med svært høy andel flyreiser innenlands for lange reiser. Dette har bl.a. sammenheng med at andelen som kjører bil på lange reiser er relativt lavere i Norge sammenliknet med land i Europa som både har et høyhastighetstogtilbud og et godt utbygd vegnett. For eksempel er andelen lange bilreiser i Tyskland og Frankrike ca. 70-80 prosent.

Flere analyser indikerer at dersom reisetiden blir mindre enn tre timer mellom Oslo og de andre store byene i Sør-Norge, vil toget kunne ta en betydelig andel av dagens flyreiser. Det samlede trafikkgrunnlaget vil bestå av overført trafikk fra fly, bil, dagens togtrafikk og ev. ny trafikk som høyhastighetstilbudet skaper. Nærmere vurderinger av ulike konsept for høyhastighetsbaner vil bidra til å belyse markedsgrunnlaget før regjering og storting skal ta stilling til en sak om utbygging.