Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1312 (2008-2009)
Innlevert: 09.06.2009
Sendt: 10.06.2009
Besvart: 16.06.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva er begrunnelsen for at privatister ikke kan få støtte fra Statens lånekasse for utdanning, og vurderer statsråden å endre reglene for hvem som kan få utdanningsstøtte?

Begrunnelse

Ikke alle studenter har etter dagens regelverk rett på lån og stipend fra Statens Lånekasse for Utdanning. De som i dag velger å ta studier som privatist får i dag ikke støtte fra Lånekassen, og er derfor avhengig av å ha annen inntekt for å kunne studere.
Som eksempel kan det nevnes at man kan ta jusstudier ved Universitetet i Oslo som privatist, og dette er kanskje blitt ekstra aktuelt for mange etter at UiO kuttet antall studieplasser ved jusstudiet. Det kan også tenkes at flere vil bli privatister til høsten siden det trolig blir mangel på studieplasser.
Privatistene gjennomfører samme eksamen som de studentene som er tatt opp ordinært, og får det samme vitnemålet. Det er derfor vanskelig å se en begrunnelse for at privatister ikke skal få støtte fra Statens Lånekasse for Utdanning, når for eksempel enkeltemnestudenter får støtte.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Det er et grunnleggende prinsipp i utdanningsfinansieringen at studentene skal være i utdanning for å ha rett til utdanningsstøtte. Å være i utdanning skal etter § 3-1 i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009-2010 forstås som at søkeren må være tatt opp som elev eller student og ha rett til å gå opp til eksamen. Videre kan det kun gis støtte til en utdanning som er godkjent etter § 4-1 i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. Som følge av Kvalitetsreformen skal utdanningen som hovedregel være godkjent etter en utdanningslov for å utløse støtterett i Lånekassen for deltakerne. Studenter som leser på egen hånd, uten å være tilknyttet et godkjent lærested der de følger organisert undervisning, har følgelig ikke rett til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen.

Private tilbydere av høyere utdanning som tilbyr for eksempel kurs som kan avsluttes med eksamen som privatist ved en utdanningsinstitusjon akkreditert som høyere utdanningsinstitusjon må søke om akkreditering av tilbudet hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for at det skal kunne gis støtte gjennom Lånekassen, jf. § 4-1.

Det var til og med undervisningsåret 2001-2002 åpning for støtte til privatister gjennom Lånekassen. Ordningen ble opprettet i en periode hvor opptakskravene ved universiteter og høyskoler var svært høye. Støtteretten var knyttet til et krav om opphold ved utdanningsinstitusjonen, altså at man fulgte undervisningen ved den institusjonen man skulle ta eksamen ved. Da vilkåret om opphold ble endret til et vilkår om opptak, på grunn av at utdanningen som hovedregel skulle være godkjent etter en utdanningslov, falt grunnlaget for støtte til privatister bort.

Privatister som følger undervisningen ved studieforbund eller fjernundervisningsorganisasjon som er godkjent etter voksenopplæringsloven har rett til støtte gjennom Lånekassen. Dette er ikke endret som følge av Kvalitetsreformen.