Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1315 (2008-2009)
Innlevert: 09.06.2009
Sendt: 10.06.2009
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 16.06.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ser statsråden at dette medfører store problemer for Fjordlaks Aqua AS og hva vil statsråden konkret gjøre for å finne en løsning i denne saken?

Begrunnelse

Fjordlaks Aqua AS var frem til 01.10.06 en ledende eksportør av frossen regnbueørret til det Russiske marked. Selskapet har etter dette vært anført i den opprinnelige listen over aktører som har bedt om inspeksjon fra Russiske myndigheter.
Fjordlaks Aqua AS har inngått avtale med ett av Russlands største sjømatselskaper om eksport og import av regnbueørret til det Russiske marked. Mattilsynet overtok inspeksjonsansvaret knyttet til eksport av oppdrettfisk fra Russiske myndigheter i slutten av januar 2009. Søknad om godkjenning for eksport til Russland ble sendt Mattilsynet den 4. februar 2009. Til tross for gjentatte henvendelser til Mattilsynet er søknaden ennå ikke behandlet. Dette har hatt markedsmessige og økonomiske konsekvenser for Fjordlaks Aqua AS.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Den russiske veterinærtjenesten innførte 1. januar 2006 importrestriksjoner på fersk oppdrettsfisk (laks og ørret) fra Norge og etter 1. oktober 2006 omfattet restriksjonene all import av oppdrettsfisk, både fryst og fersk. Kun virksomheter inspisert og godkjent av russisk veterinærtjeneste fikk lov å levere fisk for eksport til Russland.

Norske myndigheter og spesielt Mattilsynet har siden importrestriksjonene ble innført, vært i tett dialog med russiske myndigheter med sikte på å normalisere rammevilkårene for import av norsk fisk til Russland. Mattilsynet har i dag et løpende og etter forholdene godt samarbeid med Den russiske veterinærtjenesten. Som et resultat er Russland igjen det største enkeltmarkedet for norsk fisk, med en eksportverdi i 2008 på 4 milliarder norske kroner.

Undertegnelsen av en avtale, en såkalt ”Memorandum of Understanding” (MoU) mellom Mattilsynet og Veterinærtjenesten i januar 2009 var en viktig milepæl i arbeidet. I MoU'en legges det til grunn en gjensidig anerkjennelse av Mattilsynet og Veterinærtjenesten som kompetent myndighet, og med ansvar for tilsyn for egne virksomheter, også for eksport. En overordnet plan for Mattilsynets gjennomføring av slike inspeksjoner er diskutert med russiske myndigheter, men mer detaljerte retningslinjer og rutiner må på plass før inspeksjonene kan ta til. I praksis må Mattilsynet i tillegg til vanlig tilsyn også kunne veilede de aktuelle virksomhetene i forhold til russisk regelverk. Dette tar tid å få på plass, og krever også ressurser i form av ekstra personell. Fiskeri- og kystdepartementet har kontakt om oppfølging av saken med Mattilsynet og dialog med næringsorganisajsonene. Mattilsynet har satt i gang arbeidet med å tilsette ekstra personell til dette arbeidet og vil komme i gang med den praktiske oppfølgingen av MoU'en i siste halvdel av 2009, men vil i stor grad være avhengig av dialogen med og signalene fra Den russiske veterinærtjenesten.

Jeg vet det er mange i oppdrettsnæringen som ønsker å starte med eksport til Russland. Det har helt siden vinteren 2006 vært regjeringens holdning at alle virksomheter som ønsker å eksportere fisk til Russland bør få anledning. Jeg er derfor glad for de muligheter som nå ser ut til å ligge i MoU'en. Jeg vil likevel understreke at selv om Mattilsynet anbefaler en virksomhet for godkjenning, er det fortsatt Den russiske veterinærtjenesten som til sist bestemmer om virksomheten godkjennes for import.

Russland har tilsvarende system med alle sine importland ute i verden, også for eksempel USA. Jeg vil for øvrig nevne at EU, som vi deler regelverk med gjennom EØS-avtalen, også krever at virksomheter utenfor EØS etterlever EØS-regelverket. Tilsvarende drar EU også ut og godkjenner enkeltvirksomheter. Det spesielle i vårt tilfelle er at det nå ser ut til at russiske myndigheter vil kunne gi Mattilsynet fullmakt til å inspisere på vegne av dem selv. Dette understreker det tillitsfulle samarbeidet som er etablert.