Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1316 (2008-2009)
Innlevert: 10.06.2009
Sendt: 10.06.2009
Besvart: 16.06.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Kan statsråden redegjøre for hvor mange eldre saker som ikke ble omfattet av den nye voldsoffererstatningsordningen, og kan statsråden videre anslå hvilket samlet beløp voldsofre ikke har fått erstattet som følge av at endringen i voldsoffererstatningsloven fra 2007 ikke ble gitt tilbakevirkende kraft med de konsekvenser dette har fått for voldsoffere noe saken her burde være en klar illustrasjon på?

Begrunnelse

I avisen Varden kunne vi lørdag 6. juni lese om en kvinne som var blitt alvorlig skadet da hennes tidligere ektemann begikk drapsforsøk på henne med dynamitt i 1989. Fordi reglene om voldsoffererstatning på det tidspunktet ikke inneholdt bestemmelser om at statens skulle forskutere erstatningsutbetalingen utover 125 000 kroner, har hun i dag ikke fått beløpet hun ble tilkjent i retten. Gjerningsmannen har ikke midler til å dekke dette, som med forsinkelsesrenter i dag er på 4,4 millioner kroner.
Ved endringen av voldsoffererstatningsloven i 2007 ble loven ikke gitt tilbakevirkende kraft, slik at allerede eksisterende erstatningskrav på grunnlag av voldsutøvelse ikke ble omfattet av loven. Endringene som er gjort de senere år i statens forskuttering av utbetaling av tilkjent erstatning fra gjerningspersonen viser en positiv utvikling, ved at flere får forskuttert erstatningen fra det offentlige. Det er allikevel bekymringsfullt at mange får forringet livskvalitet fordi gjerningspersonen ikke har midler til å dekke erstatningen som er idømt. Ved stortingsbehandlingene av voldsoffererstatningsordningen det siste tiåret har ikke hensynet til eldre saker blitt vurdert i tilstrekkelig grad. Ingen bør lide som følge av at Stortinget ikke har gitt disse reglene tilbakevirkende kraft til gunst for skadelidte.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I Ot.prp. nr. 12 (2008-21009) om lov om endringer i voldsoffererstatningsloven viste departementet til "at utgangspunktet i norsk rett er at skjeringstidspunktet blir sett til når lova trer i kraft." Departementet kunne ikke "sjå at det er komme fram moment som tilseier ei anna løysing i dette tilfellet", jf. proposisjonen side 4 punkt 5 om ikrafttreding.

Det er ikke mulig å sette noen grense for tilbakevirkning uten at den vil slå uheldig ut for enkelte. Departementet fører ikke statistikk som gjør det mulig å beregne konsekvensene for de som ikke omfattes av endringen i voldsoffererstatningsordningen fra 2007.