Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1317 (2008-2009)
Innlevert: 10.06.2009
Sendt: 10.06.2009
Besvart: 17.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Miljøvernministerens tidligere svar på spm.1138, der myndighetene i realiteten ikke tar det fulle ansvar for at ammunisjonen fjernes, er nedslående og uforståelig når befolkningen i området lever i frykt for ulykker forårsaket av ammunisjonen.
Står miljøvernministeren fast på at en tilfeldig bryggeeier i 2009 må bære de økonomiske konsekvensene av tyskernes herjinger under 2. verdenskrig, eller vil statsråden ta et nytt initiativ overfor forsvarsministeren slik at saken kan løses på en god måte?

Begrunnelse

Jeg viser til spm. 15:1138 som ble besvart nylig.
Eieren av brygga som viser seg å stå på en tomt der grunnen er full av ammunisjon fra 2.verdenskrig, stiller seg uforstående til at han kan pålegges kostnader i størrelsesorden 2 mill. for flytting av brygga slik at offentlige myndigheter v/Forsvaret kan få fjernet gamle eksplosiver og ammunisjon fra krigens dager.
Hensynet til tredjepart, folk som bor og arbeider i nærheten, tilsier at det offentlige tar sitt ansvar på alvor og bidrar til at den antatt livsfarlige ammunisjonen blir fjernet så raskt som overhode mulig. Politimester Truls Fyhn har krevet at opprydding må skje snart.
Opprydding etter krigen kan ikke være et privat ansvar. Befolkningen i Tromsø må kunne forvente at miljøvernministeren skjærer gjennom og finner en løsning i samarbeid med forsvarsministeren. Saken må kunne løses uten at en tilfeldig eier av brygga, stilles overfor betydelige økonomiske krav i forbindelse med fjerningen. Det er ikke rimelig og kan i verste fall sette en stopper for fjerningen med den risiko dette innebærer.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til spørsmål nr. 1317 til skriftlig besvarelse fra representanten Elisabeth Aspaker. Jeg viser også til mitt svar av 14. mai 2009 på skriftlig spørsmål nr. 1138 om samme sak.

Som redegjort for i mitt svar av 14. mai, er det når det avdekkes eksplosiver fra krigens dager som utgjør en akuttfare for liv, helse eller alminnelig ferdsel, et offentlig ansvar å fjerne den trusselen som eksplosivene representerer. Funn meldes til politiet, og Forsvaret bistår ved opprydning etter anmodning fra politiet.

Justisdepartementet opplyser at politimesteren i Tromsø har gitt et muntlig pålegg om å fjerne den aktuelle bryggen innen 31. juli 2009 slik at opprydning av eksplosivene kan gjennomføres, og at pålegget vil bli bekreftet skriftlig. Det er også inngått en avtale med Forsvaret om å starte opprydning av ammunisjonen 3. august.

Spørsmålet om hvem som er kostnadsmessig ansvarlig for fjerning av eksplosiver er sammensatt. Forsvarsdepartementet er håndterings- og kostnadsmessig ansvarlig for Forsvarets egne merkostnader ved fjerning av eksplosiver som utgjør en akutt risiko, jf. også St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Tilsvarende gjelder for krigsetterlatenskaper som ble overtatt av Forsvaret i henhold til lov 15. desember 1950 nr. 4 om fiendegods og krigsbytteretten men som senere ble kassert, jf. prinsippet om eiers og forurensers ansvar og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven). Krigsetterlatenskaper som ikke ble tatt hånd om av Forsvaret er eierløse, og Forsvarets rolle og kapasitet er i disse situasjonene begrenset til å rydde oppdukkende eksplosiver som utgjør en akutt fare.

Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet er i ferd med å nedsette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på ansvarsforhold og håndtering av nedgravde eksplosiver. Dette er et viktig arbeid hvor Miljøverndepartementet vil delta.