Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1318 (2008-2009)
Innlevert: 10.06.2009
Sendt: 10.06.2009
Besvart: 23.06.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er statsråden fornøyd med at Troms politidistrikt ikke ser ut til å arbeide med å jobbe mot hatmotivert vold?

Begrunnelse

Politiet er inne i en utfordrende ressurssituasjon og det kan gi seg utslag på ulike måter. Hvorvidt det er årsaken til at LLH Troms ikke har fått til et samarbeid med politimester i Troms, Truls Fyhn, vites ikke men en forutsetning for at statsrådens, Stortingets og PODS mål om å bekjempe hatkriminalitet skal kunne realiseres, er at politidistriktene har startet arbeidet med å registrere og behandle denne type saker. Det vises i denne sammenheng til http://www.nordlys.no/nyheter/article4388333.ece hvor politidistriktet begrunner dette med at man ikke skal ha sett tendenser til hatvold eller har satt i gang noe arbeid. Det har formodningen mot seg.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: La meg først få slå fast at regjeringen tar hatmotivert vold svært alvorlig. Vi går inn for en forsterket innsats mot hatkriminalitet og for at straffene for denne type kriminalitet blir skjerpet. Regjeringen har også bedt politiet om å prioritere etterforskning av denne type kriminalitet. Det er nå vedtatt (men ikke trådt i kraft ennå) en ny lovbestemmelse i ny straffelov § 78 bokstav i, som går ut på at handlinger som har sin bakgrunn i andres trosbekjennelse, hudfarge, seksuell legning, nasjonale eller etniske opprinnelse mv skal vektlegges i skjerpende retning i straffeutmålingen.

Hatkriminalitet som retter seg mot personer eller grupper med utgangspunkt i hvem de er eller hvordan de ser ut, rammer ikke bare det enkelte offer. Den type kriminalitet skaper også redsel og utrygghet hos alle med samme bakgrunn og skal derfor håndteres med stort alvor hos politiet.

Politidirektoratet presiserer at disse sakene har høy prioritet i politiet og behandles seriøst. For politiet skal det alltid være viktig å ha oppmerksomhet på offergruppene.

Politiet arbeider også med å forbedre kartleggingsverktøyet for registrering av hatkriminalitet.

Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet, som har forelagt spørsmålet for politimesteren i Troms, at ordningen med særskilt registrering av hatkriminalitet i politiets saksbehandlingsverktøy (BL/Strasak)er blitt fulgt opp i distriktet. I 2008 ble det registrert kun 1 sak hvor handlingen var motivert ut fra rase, seksuell legning eller religion. Saken gjaldt to ungdommer som hadde utøvd vold mot en homofil.

Politidistriktet er kjent med de føringer som er gitt fra Riksadvokaten. I tråd med disse har politimesteren øremerket en av politiadvokatene i distriktet til denne type saker.