Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1320 (2008-2009)
Innlevert: 10.06.2009
Sendt: 11.06.2009
Besvart: 18.06.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Hvilke behov er identifisert for EBA-investeringer og eventuell modernisering av eksisterende EBA på Ramsund Orlogsstasjon, og hvilken tidsplan er lagt opp for gjennomføring av disse?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 48, avsnitt 7.6.2 lokalisering av Marinejegerkommandoen, står det om Ramsund Orlogsstasjon:

"Innretningen av basen og virksomheten tilpasset Marinejegerkommandoen vil videreføres, herunder gjennom investeringer i eiendom, bygg og anlegg."

Forsvarskomiteen hadde følgende merknad om saken:

"Komiteen noterer at Regjeringen i proposisjonen foreslår endringer i støttevirksomheten og basestrukturen tiknyttet Sjøforsvaret og merker seg at dette er ment å frigjøre midler til drift. Komiteen noterer at Marinejegerkommandoen videreføres med justert og styrket organisasjon lokalisert til Ramsund orlogsstasjon, med en enhet for styrkeproduksjon, trening og øving av maritime spesialstyrker, og til Haakonsvern orlogsstasjon. Komiteen går i den forbindelse ut fra at avdelingsledelse knyttet til utdanning og trening blir videreført ved Ramsund orlogsstasjon."

Stortinget har ut fra sammenhengen i disse to merknadene en klar forventning om at de investeringer i EBA som er nødvendige for å videreføre aktiviteten ved Ramsund, definert som "styrkeproduksjon, trening og øving" finner sted.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som oppfølging av Stortingets behandling av Innst. S. nr. 318 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 48 (2007-2008), er det lagt til grunn at Marinejegerkommandoen (MJK) videreføres med justert og styrket organisasjon ved Ramsund og Haakonsvern orlogsstasjoner.

MJKs ledelse og innsatsstyrker lokaliseres til Haakonsvern, mens en enhet for styrkeproduksjon, trening og øving med tilhørende avdelingsledelse lokaliseres til Ramsund.

For å tilrettelegge for virksomhet i Ramsund er det i perioden 2010 – 2013 planlagt gjennomført følgende nye EBA-prosjekter:

- Flerbrukshall.

- Befalsforlegning.

- Infrastruktur.

- Utvikling av øvingsområde.

Når Forsvarsbygg utarbeider forprosjekt for det enkelte prosjekt, vil de se nærmere på det konkrete behovet og dimensjoneringsgrunnlaget, og med bakgrunn i dette vurdere forskjellige alternative løsninger. I denne prosessen vil det endelige omfang med tilhørende kostnadsrammer for prosjektene bli fastsatt.

Ut over normalt vedlikehold, er det ikke planlagt noen større moderniseringer av eksisterende EBA.