Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1322 (2008-2009)
Innlevert: 10.06.2009
Sendt: 11.06.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 22.06.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Statkraft driver en omfattende aktivitet mht ønske om oppkjøp av energi- og nettselskaper i Norge. Iflg. Vesterålen Online var Statkraft i forrige uke i Vesterålen og presenterte sine planer. Her vises det til ønsket om oppkjøp av en rekke nordnorske selskaper for deretter og "effektivisere og organisere dem" gjennom et eget selskap.
Er Statkrafts oppkjøpsønsker av energiselskaper og i særdeleshet av nettselskaper i Norge i tråd med Regjeringens ønsker og politikk, eller vil statsråden nå sørge for å stanse oppkjøpsraidet?

Begrunnelse

Konkurransetilsynet har på en tydelig måte konkludert med at Statkraft av konkurransemessige årsaker ikke bør gis anledning til å få større markeds dominans innenlands. Flere aktører mener at Statkrafts oppkjøp og engasjement innen nettsektoren er i grunnleggende strid med energilovens intensjoner. Andre mener at selskapets oppkjøpsraid bidrar til å flytte ressurser og kompetanse fra distriktsnorge til hovedstadsregionen. Og, svært mange undrer seg også over at Regjeringen sitter "musestille" og er tilskuer til at statsselskapet gis anledning til å foreta slike oppkjøp som neppe kan ansees som særlig tjenlig for verken forbruker eller lokal næringsutvikling.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Forvaltningen av det statlige eierskapet i Statkraft ligger i Nærings- og handelsdepartementet. Det er derfor enighet mellom olje- og energiministeren og meg om at jeg besvarer spørsmålet.

De strategiske rammene for Statkrafts virksomhet er gitt i Eierskapsmeldingen (St.meld. nr. 13 (2006-2007)) som ble behandlet av Stortinget våren 2007. I Eierskapsmeldingen fremgår det at Statkrafts virksomhet skal drives på kommersielt grunnlag og at Statkrafts hovedoppgave er å være en effektiv produsent av kraft i Norge.

I løpet av den siste tiårsperioden har Statkraft blitt en betydelig eier i regionale kraftselskaper gjennom oppkjøp av eierandeler i disse selskapene. Statkraft har som følge av dette også direkte og indirekte blitt en aktør innen nettvirksomhet. Statkrafts oppkjøp i de regionale selskapene har kommet som følge av at kommuner av ulike årsaker tidligere har ønsket å selge sine eierandeler i disse selskapene. På bakgrunn av ønsket om å opprettholde et sterkt norsk offentlig eierskap til norske vannkraftressurser, har Statkrafts oppkjøp i disse selskapene blitt støttet av et flertall i Stortinget.

Statkraft skal, slikt det er uttrykt i de strategiske rammene i Eierskapsmeldingen, drives på kommersielt grunnlag. Dette ligger også til grunn for Statkrafts engasjement i de regionale selskapene. På bakgrunn av dette forventer jeg at Statkraft som eier i de regionale selskapene bidrar til god forretningsmessig drift og effektiv utnyttelse av vannressursene også i disse selskapene.

Når det gjelder Statkrafts eventuelle ytterligere oppkjøp av norske energiselskaper og av nettselskaper i særdeleshet, vil jeg vise til at de konkurransemessige vurderingene knyttet til dette er Konkurransetilsynets og fornyings- og administrasjonsministerens ansvar. Jeg vil imidlertid vise til at de bekymringene som er reist rundt Statkrafts dominerende posisjon i det norske kraftmarkedet, har vært knyttet til Statkrafts posisjon som kraftprodusent og ikke som aktør i nettvirksomhet, hvor selskapets engasjement fram til nå har vært relativt beskjedent.

Jeg har blitt kjent med at det den siste tiden har vært diskusjoner knyttet til et eventuelt bredere engasjement fra Statkraft i nettvirksomhet, også i selskaper ut over de regionale selskapene Statkraft i dag er eier i. Ifølge Statkraft har hensikten vært å bidra til en effektivisering av nettvirksomheten til beste for både private kunder og bedrifter.

På generelt grunnlag vil jeg vise til at Statkrafts hovedoppgave er å være en effektiv produsent av kraft i Norge, og at nettvirksomhet slik sett ikke er en helt sentral del av Statkrafts virksomhet og heller ikke direkte forankret i de strategiske rammene for selskapet selv om det ikke er utelukket. Jeg vil drøfte rammene for Statkrafts engasjement i nettvirksomhet i den videre eieroppfølgingen av selskapet.