Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1326 (2008-2009)
Innlevert: 11.06.2009
Sendt: 11.06.2009
Besvart: 18.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med opphold ved Glitreklinikken for en pasient med KOLS var det nødvendig for en pasient å ha med ledsager. På grunn av avstandene var det nødvendig med hotellopphold på Gardermoen en natt også for ledsager. NAV ville dekke kr. 350 for hotell og kr. 175 for mat pr. døgn. Ledsager får dekket maks 8 timer med en timesats på kr. 25. Reisen varte i mer enn 24 timer.
Er det meningen av pasienten selv, en minstepensjonist, skal dekke resten av utgiftene for ledsageren?

Begrunnelse

Denne pasienten har fått legeattest på at ledsager er helt nødvendig når han skal reise fra Finnmark til Oslo med fly. Mannen er minstepensjonist og har ikke anledning til å betale ledsageren av egen lomme. De satsene NAV i Mehamn er villig til å dekke, og som er nevnt ovenfor, er altfor lave til å dekke kostnadene til ledsager. Ifølge pasienten er det mange pasienter i hans område som har måttet avstå fra nødvendig behandling fordi de ikke har penger til å betale en ledsager. Dette virker svært lite fleksibelt og byråkratisk, og jeg vil gjerne vite om de nevnte satsene er riktig beregnet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg kan ikke i mitt svar kommentere det konkrete tilfellet som tas opp i brevet, men vil redegjøre for gjeldende regelverk og praktiseringen av dette. Etter pasientrettighetsloven har pasienter og nødvendig ledsager rett til å få dekket utgifter til reise i forbindelse med at pasienten mottar helsetjeneste. Rettigheten er nærmere regulert i syketransportforskriften.

Ledsagers rett til dekning av utgifter til reise som transport, kost og overnatting dekkes etter de samme reglene som gjelder for pasienten. Etter syketransportforskriften § 6 er kostgodtgjørelsen kr 175 per døgn ved fravær utover 12 timer. Utgifter til overnatting dekkes med kr 310 per døgn. Etter syketransportforskriften § 10 har ledsager rett til å få dekket tapt arbeidsinntekt. For ledsagere som ikke kan dokumentere tapt arbeidsinntekt gis det arbeidsgodtgjørelse med kr 25 per time. Arbeidsgodtgjørelse gis bare for 8 timer per døgn. Godtgjørelsen skal med andre ord kun dekke fravær i arbeidstid hvor det blir trukket lønn. Satsene i syketransportforskriften er økt med 4,4 pst. fra 2008 til 2009.

Når dette er sagt, ser jeg noen uheldige utslag av dagens regelverk. Eventuelle endringer i satsene må vurderes i de årlige budsjettprosesser. Her blir alle formål vurdert i forhold til de til enhver tid disponible midler.