Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1330 (2008-2009)
Innlevert: 11.06.2009
Sendt: 12.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til et oppslag i Dagbladet 11. juni 2009 om situasjonen ved Universitetssykehuset i Akershus, Ahus. Det fremkommer at legene ved Ahus er dypt bekymret for at sykehuset er for lite, at sykehuset er overfylt og at beleggsprosenten er over 100 %. Videre at overbelegget plasseres som ekstrasenger på enmannsrom for å forsøke og løse problemet med korridorpasienter.
Hvordan vurderer helse- og omsorgsministeren situasjonen ved Ahus generelt og situasjonen for pasientene spesielt?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som kjent flyttet Akershus universitetssykehus, Ahus, inn i nytt sykehusbygg for de somatiske tjenestene 1. oktober 2009. Det tar tid å etablere stabil drift på alle de ulike områdene i sykehuset, og sykehuset har erfart til dels kraftig variasjon i tilstrømmingen av pasienter.

Sykehuset har hatt – og har – som ambisjon å unngå korridorpasienter fullt ut. Som ledd i dette har de gjennomført såkalt fortetning, dvs. at to pasienter legges på ensengsrom, og tre pasienter på tosengsrom. Belegget har midt i uken vært på om lag 105 % samlet hittil i år, og under 90 % i helgene. Bemanningen er tilpasset dette for å sikre forsvarlig drift. Sykehuset har bevisst valgt fortetning, av hensyn til pasientene og av brannvernhensyn. Ledelsesmessig blir situasjonen fulgt tett opp og gjennomgått daglig på overordnet nivå. Sykehuset har samtidig til enhver tid hatt mellom 15 og 35 utskrivningsklare pasienter.

Driftssituasjonen i sykehuset, og da særlig i sykehusets akuttmottak, har vært fulgt tett av tilsynsmyndighetene. Helsetilsynet i Oslo og Akershus konkluderte 5. juni i år med at avviket, som tidligere var påvist i mottaket, nå vurderes som lukket.

For å redusere overbelegget har Ahus gjennomført driftsanalyser som viser en rekke muligheter for forbedring. En rekke tiltak er satt i gang for å bedre situasjonen. Disse vil gradvis få effekt. Det var i forberedelsene til nytt sykehus forutsatt en rekke tiltak som reduserer den tradisjonelle bruken av sykehussenger, blant annet overgang til mer dagbehandling og poliklinikk. Disse driftsomleggingene pågår fortsatt.

Gjennom den såkalte hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst RHF er det besluttet at Akershus universitetssykehus fra 2011 skal dekke spesialisthelsetjenester også for Follo-området. Før dette skjer vil sykehuset i Lørenskog bli betydelig bygget ut. Sykehuset skal utvides med 116 ordinære sykehussenger, samt et pasienthotell med 75 senger. Helseforetaket har allerede i dag, i tett samarbeid med aktuelle kommuner, etablert såkalte spesialiserte korttidsenheter med til sammen 62 senger. Dette ønsker de å utvikle videre og etablere også andre steder innenfor det nye og utvidede opptaksområdet.

Som ledd i Hovedstadsprosessen i Helse Sør-Øst RHF vil også Ski sykehus, Folloklinikken og Alna DPS bli overført til Akershus universitetssykehus. Helse Sør-Øst RHF gav i mai Oslo universitetssykehus og Ahus i oppdrag å etablere et overføringsprosjekt som skal samarbeide om å utvikle driftsløsninger som sikrer at det samlede pasientgrunnlaget blir forsvarlig ivaretatt. Prosjektet vil bli ledet fra Akershus universitetssykehus.

Samlet innebærer dette at Akershus universitetssykehus allerede i dag har redusert overbelegg og korridorpasienter, og at det pågår ytterligere tiltak for dette. Videre er det iverksatt konkrete tiltak for fortsatt å gi et godt tilbud etter at opptaksområdet utvides fra 2011.