Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1334 (2008-2009)
Innlevert: 12.06.2009
Sendt: 12.06.2009
Besvart: 16.06.2009 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Synes justisministeren at aksjonærrettighetene i aksjeselskaper styrkes eller svekkes når saker til generalforsamlingen må meldes til styret tidligere enn det som er tilfellet i dag?

Begrunnelse

Etter den aksjeloven som gjelder nå, kan aksjonærer få behandlet spørsmål i generalforsamlingen hvis man sender spørsmålet til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Innkallingsfristen er minst én uke, så aksjonærene kan i praksis sende inn spørsmål ganske tett opp til denne fristen. Stortingsflertallet har nå vedtatt å endre aksjeloven slik at spørsmålene nå må meldes til styret syv dager før fristen for innkalling. Spørsmål må altså meldes minst to uker før generalforsamlingen, mot en drøy uke i dag. Spørsmål som kommer inn etter fristen på syv dager kan avskjæres.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Etter dagens skjønnsmessige regel i aksjeloven § 5-11 vil den aktuelle fristen i det enkelte tilfellet avhenge av de praktiske omstendighetene i det aktuelle selskapet. I noen tilfeller vil et par dager før fristen for innkalling til generalforsamling være tilstrekkelig. I andre tilfeller kan det nok ikke utelukkes at et selskap – med rette eller urette - vil hevde overfor aksjeeieren at det er for sent å sende inn spørsmålet for eksempel 6 eller 7 dager før fristen for innkalling til generalforsamling. Når fristen nå settes til syv dager, innebærer nok likevel det en lengre frist for de fleste selskaper enn det som vil følge av dagens regel. Samtidig blir imidlertid fristen klarere å forholde seg til for alle de involverte, noe som må kunne anses som en fordel også for aksjeeierne.