Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1338 (2008-2009)
Innlevert: 12.06.2009
Sendt: 15.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det har gjennom de siste to årene blitt gitt generelle føringer til de regionale helseforetakene om å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudene til tinnitusrammede.
Sett i sammenheng med manglende eller oppnådde effekter disse føringene har hatt, hvilke konkrete tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre de mange tusen tinnitusrammede et faglig forsvarlig behandlings- og rehabiliteringstilbud?

Begrunnelse

I dag er ca. 15 prosent av Norges befolkning rammet av tinnitus i en eller annen grad. 50 000 av disse har en så alvorlig tilstand at det medfører sterkt nedsatt livskvalitet og uførhet. Tinnitus er en tilstand som forverrer seg over tid. Det er derfor viktig at riktig behandling og rehabilitering settes i gang raskt etter diagnostisering.
I 2005 kom rapporten "Behandlingstilbud til tinnitusrammede", utgitt av Sosial- og helsedirektoratet. Rapporten avdekker svakheter i tilbudet til tinnitusrammede, og viser til hvilke endringer som må til for å få en god behandling og rehabilitering av denne gruppen. I oppdragsdokumentene til spesialisthelsetjenesten i 2007 og 2008 ble det lagt inn en generell bestilling om å bedre situasjonen for tinnitusrammede. Tinnitusundersøkelsen i 2008 viser at få eller ingen bedringer har skjedd.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Det er riktig at det i oppdragsdokumentene for 2007 og 2008 til de regionale helseforetakene er stilt krav om at de skal sikre behandlings- og rehabiliteringstilbud til tinnitusrammede. Dette er nettopp tiltak for at de tinnitusrammede skal få et faglig forsvarlig behandlings- og rehabiliteringstilbud.

Hørselshemmedes Landsforbund orienterte i et møte med statssekretær Sundsbø om en undersøkelse de gjorde i september 2008 av tilbudet ved landets hørselssentraler, den såkalte tinnitusundersøkelsen. De mener på bakgrunn av den at tilbudet er mangelfullt.

I brevet til de regionale helseforetakene om utfyllende rapportering på oppdragsdokumentet, ba Helse- og omsorgsdepartementet om rapportering på oppdraget i forhold til relevante funn fra undersøkelsen til Hørselshemmedes Landsforbund. Tre av de fire regionale helseforetakene ga i tilleggsrapporteringen et svar som viser at de er godt i gang med arbeid for å sikre et bedret behandlings- og rehabiliteringstilbud til tinnitusrammede. Det siste helseforetaket har Helse- og omsorgsdepartementet en videre dialog med for å få en bedre rapportering på området.

Helsedirektoratet følger opp rapporten ”Behandlingstilbud til tinnitusrammede”, som stortingsrepresentanten viser til. Helse- og omsorgsdepartementet har dialog med direktoratet i denne forbindelse.

Jeg er enig med stortingsrepresentanten i at riktig behandling og rehabilitering må settes i gang raskt etter diagnostisering for tinnitusrammede. I denne forbindelse er det relevant å vise til de nye prioriteringsveilederne som utarbeides i et samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. De skal bidra til at pasientene prioriteres likere uavhengig av hvor i landet de bor. Det er under ferdigstillelse en prioriteringsveileder for øre-nese-hals der også maksimale ventetider for behandling av tinnitusrammede blir behandlet.

Jeg mener denne gjennomgangen viser at det er gjennomført flere konkrete tiltak for å gi et bedre tilbud til de tinnitusrammede. De regionale helseforetakene har igangsatt og planlagt videre tiltak i den hensikt å fortsatt bedre tilbudet.