Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1340 (2008-2009)
Innlevert: 12.06.2009
Sendt: 15.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Saueeierne i Stange kommune i Hedmark er sterkt plaget av en radiomerket ulvetispe. Det skal visstnok også være en hannulv i området.
Hva vil statsråden bidra med slik at ulven ikke blir i den såkalte rovdyrfrie sonen og dreper flere beitedyr?

Begrunnelse

Svært mange sauer er blitt drept eller skadet av en radiomerket ulvetispe. Området skal være rovdyrfritt, men det virker ikke som dette betyr noe. Det som nå skjer er at ulven blir jaget fra sted til sted uten at dette hjelper noe. Mange ønsker heller en fellingstillatelse på ulven før skadene blir enda større, og saueeierne gir opp denne type næring. Forøvrig skaper tilstedeværelse av rovdyr også en stor uro og bekymring blant store deler av befolkningen i distriktet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ulv har stor vandringskapasitet, og på denne tiden av året er det normalt at fjorårsvalpene vandrer ut av sine fødselsrevir. Hvor disse unge ulvene vandrer er det ikke mulig å forutse, og det er vanskelig å unngå at det fra tid til annen også vil komme ulv inn i prioriterte beiteområder for sau. Slike situasjoner må håndteres fortløpende, og jeg er opptatt av at dette skal skje på en slik måte at skadeomfanget begrenses til et minimum.

Jeg er kjent med at det den siste tiden har vært to ulver i Stange kommune, ei radiomerket og genetisk viktig ulvetispe (Galventispa) samt et umerket individ. Fylkesmannen i Hedmark har gitt skadefellingstillatelse på den sistnevnte, men det har ikke lykkes fellingslaget å felle ulven. Ettersom den skandinaviske ulvestammen er sterkt preget av innavl, og derfor er avhengig av jevnlig innvandring fra den finsk-russiske bestanden, ble det i første omgang iverksatt skremmingsforsøk av Galventispa. Jeg vurderer skremmingsforsøkene som vellykket i og med at ulven vandret ut av området og at den akutte skadesituasjonen forårsaket av denne ulven opphørte.

Ettersom Galventispa er en genetisk viktig ulv, har vi i første omgang ønsket å gjennomføre tiltak som både ivaretar hensynet til den skandinaviske ulvestammen og beitebrukerne i området. Direktoratet for naturforvaltning følger kontinuerlig vandringene til den radiomerkete ulvetispa, og situasjonen blir vurdert fortløpende. Dersom det oppstår endringer mht skade/skadepotensial, må situasjonen vurderes på nytt.