Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1342 (2008-2009)
Innlevert: 12.06.2009
Sendt: 15.06.2009
Besvart: 18.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Samarbeidsprosjektet Solskolen mellom ARC-aid/Elkem Solar/Vest-Agder fylkeskommune med Kvadraturen skolesenter og Kisuma Politec i Kenya er unikt i forhold til internasjonalisering, utvikling og testing av solcelleteknologi og kompetanseutveksling mellom skolene.
Vil statsråden legge grunnlag for at dette unike miljø- og utviklingsprosjektet nå blir prioritert med sine første utredningsmidler i neste års statsbudsjett?

Begrunnelse

I Vest-Agder er Solskole-prosjektet fortsatt et viktig prosjekt mellom Kenya og ARC-aid/Vest-Agder fylkeskommune og Elkem Solar. Nylig monterte Elkem Solar nye solceller på ARO utviklingssenter, i samarbeid med Kvadraturen skolesenter. Båndene er styrket til Kisumu Polytechnic College, de representerer et solid faglig og administrativt fundament i.f.t. kenyanske myndigheter. Det unike med Solskolen er at ungdommer i Norge og Kenya sammen legger grunnlaget for et enestående miljø- og utviklingsprosjekt. ARO Fablab er også på plass og blir en solid plattform å bygge videre på i forhold til Solskolen og satsing på ren energi/vannsamling. Det er mulig at Rogaland fylkeskommune også engasjerer seg i Solskole-prosjektet til høsten.
Jeg viser ellers til merknad i St.prp. nr. 1, utenrikskomiteens budsjett for 2009, 4.1.16 Kap. 161, som omhandler nevnte sak, og viser til faglig vurdering i Utenriksdepartementet/Norad.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ren energi er et satsingsfelt i denne regjeringens utviklingssamarbeid. Energi er en nøkkelfaktor for å skape vekst og utvikling. Ved å utnytte alle lands potensial for fornybar energi kan også utslippene av klimagasser reduseres betydelig. Norge har lang og omfattende erfaring fra vannkraftsektoren. I tillegg er det de seinere år blitt bygget opp et bredt fagmiljø i Norge på solenergi. Dette er noe vi ønsker å nyttiggjøre oss i utviklingsarbeidet.

Utenriksdepartementet og Norad mottok søknaden om støtte til prosjektet på sensommeren 2008 sammen med et brev fra ARC-Aid datert 22. august stilet til statssekretær Gulbrandsen hvor det bes om et møte med Utenriksdepartementet for å presentere og diskutere prosjektet. Et slikt møte ble avholdt 20. oktober. Norad deltok også på møtet. Fra prosjektet møtte daglig leder for ARC-aid Kjellan Spinnangr og rektor ved Kvadraturen videregående skole, Knut Aasen. Siden søknaden også var sendt Norad, ble det på møtet vedtatt at Norad skulle overta ansvaret for behandlingen av søknaden.

I brev til ARC-aid datert 10.03.09 har Norad avslått søknaden. Norad vurderer prosjektet som et kreativt og ambisiøst opplegg for å bidra til å utvikle nye energiløsninger og for å spare og skape ressurser i nærmiljøet. Norad anfører at prosjektet er ressurskrevende (NOK 28 mill over en femårsperiode), og er forbundet med høy risiko. Prosjektet mangler i følge Norad lokal forankring og sannsynliggjøring av langsiktig bærekraft, og avslår søknaden på denne bakgrunn.

ARC-aid reiser saken på nytt overfor Utenriksdepartementet i brev til statssekretær Gulbrandsen datert 23.mars 2009. Utenriksdepartementet har på denne bakgrunn gått igjennom Norads beslutningsgrunnlag. Norad har etter Utenriksdepartementets oppfatning gjennomført en grundig og innsiktsfull vurdering av prosjektet.

Jeg beklager derfor å måtte meddele at det ikke vil bli avsatt midler til prosjektet på neste års statsbudsjett. Samtidig kan jeg forsikre representanten Larsen at selv om vi ikke har funnet å kunne støtte dette konkrete prosjektet, er solenergi et prioritert innsatsområde i vårt utviklingssamarbeid.