Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1344 (2008-2009)
Innlevert: 12.06.2009
Sendt: 15.06.2009
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 23.06.2009 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at rettskraftige dommer mot barnevernet effektueres?

Begrunnelse

Det har vært tilfeller i samiske områder hvor barn via hastebehandlinger fra barnevernets side er blitt tatt fra biologiske foreldre eller familiemedlemmer som har fungert som beredskapshjem. Saker som har vært ført for retten har skapt debatt om et barns rettighet til identitet, språk-, kultur-, familie-, slekts- og næringstilhørighet.
I en sak om hvor en liten samisk gutt skulle bo, la Indre-Finnmark Tingrett i dom av 03.april 2007 vekt på at språk og kulturell tilknytning har betydning for barnets rettstilling og retten viste til at dette fremgås av internasjonal rett. Retten bestemte at gutten skulle tilbakeføres til samisk fosterhjem som tidligere hadde fungert som beredskapshjem for gutten. Denne saken ble anket av barnevernet og de vant fram i lagmannsretten. Dommen fra lagmannsretten ble imidlertid satt til side av Høyesterett 10.juni 2008. Det er derfor dommen fra Indre-Finnmark Tingrett som er rettskraftig. Likevel bor gutten fortsatt i et ikke-samisk fosterhjem og barnevernet har ikke etterlevet dommen fra Indre-Finnmark Tingrett.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Som Barne- og likestillingsminister er jeg opptatt av at alle barnevernsaker behandles på en god og faglig forsvarlig måte, hvor både hensynet til barnets beste og partenes behov for rettssikkerhet ivaretas. Både barnevernloven og tvisteloven inneholder som kjent mange rettsikkerhetsgarantier for partene i en barnevernsak. Barnevernet skal, som alle andre, innrette seg etter rettskraftige dommer. Dersom dommen går ut på omsorgsovertakelse, vil det kunne ta noe tid å gjennomføre plasseringen av barnet.

Stortingsrepresentant Vera Lyseklætt viser i sin begrunnelse for spørsmålet til en konkret barnevernsak i Finnmark. I denne saken ble avgjørelsen fra tingretten rettskraftig 11. november 2008, da lagmannsretten hevet saken. Jeg har undersøkt saken med Fylkesmannen i Finnmark og barnevernet jobber etter det opplyste fortsatt med saken. Jeg kommenterer generelt ikke konkrete barnevernsaker fordi det ligger mye personsensitive opplysninger i slike saker. Derfor ber jeg om forståelse for at jeg ikke kan kommentere denne saken nærmere.