Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1347 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Innsamlingsaksjonen ”Sykehuset i våre hender” har besluttet å innstille aktiv innsamling av gaver til Stavanger universitetssykehus (SUS) fordi de opplever det problematisk at styret for Helse Vest skal godkjenne gaver som er øremerket dette sykehuset.
Mener statsråden at gjeldende retningslinjer balanserer hensynet til styring mot hensynet til lokalt engasjement for sykehusene på en tilfredsstillende måte?

Begrunnelse

Et enstemmig styre i innsamlingsaksjonen «Sykehuset i våre hender» gikk onsdag kveld inn for at videre aktive innsamlinger skal stilles i bero fordi de ikke kan akseptere at Helse Vest skal godkjenne gaver som er øremerket for SUS. De siste 25 årene har aksjonen gitt sykehuset medisinsk tekniske gaver for i alt 125 millioner. Dette betyr at Rogalands befolkning årlig har gitt 5 millioner kroner til sitt lokale sykehus. I gjeldende retningslinjer fra Helse Vest heter det blant annet:

«Det forutsettes at gaver av uvanlig art eller størrelser, eller gaver som kan ha innvirkning på foretakets vedtatte strategier eller prioriteringer, forelegges styret (Helse Vest) før gaven aksepteres».

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I foretaksmøter som ble avholdt med de fire regionale helseforetakene i februar 2007, ble det stilt eierkrav om at de regionale helseforetakene skulle utarbeide retningslinjer for helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser, legater og fond som tilgodeser formål knyttet til spesialisthelsetjenesten eller driver virksomhet i forbindelse med den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det ble forutsatt at retningslinjene skulle gjøres gjennomgående for helseforetaksgruppen. Det er senere gjentatt eierkrav om at retningslinjene skulle utarbeides i fellesskap for de regionale helseforetakene, og retningslinjer ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet høsten 2008.

I foretaksmøte 27. januar 2009 ble det bl.a. stilt følgende eierkrav til Helse Vest RHF:

”Føretaksmøtet viste til retningslinjene for helseføretaka sine forhold til gåver, stiftingar og legat. Retningslinjene er utarbeidde av dei regionale helseføretaka i fellesskap etter oppdrag gitt i føretaksmøta i februar 2007. Føretaksmøtet la til grunn at desse retningslinjene blir lagde til grunn for dei disposisjonane som både Helse Vest RHF og underliggjande helseføretak gjer på området, samt at gjeldande regelverk blir følgd… Føretaksmøtet streka og under at Helse Vest RHF og dei underliggjande helseføretaka skal ha ei særleg merksemd knytt til kva innverknader ein eventuell aksept av mottak av gåver eller utbetalingar frå stiftingar kan ha for helseføretaka sine prioriteringar…”

Styret for Helse Vest RHF vedtok gjeldende retningslinjer for helseforetakene sitt forhold til gaver, stiftelser og legater i styremøtet 17. oktober 2008, og retningslinjene er formelt forankret i hvert helseforetak gjennom styringsdokumentene for 2009.

Bakgrunnen for eierkravet er å sikre at helseforetakene har et profesjonelt og ryddig forhold til stiftelser og legater og at gaver blir brukt til formålet. I tillegg har retningslinjene til hensikt å sikre at mottak av gaver blir forsvarlig vurdert i forhold til habilitetsspørsmål, lover og regler, etiske og omdømmemessige problemstillinger og om giver har kommersielle motiv.

Mottak av gaver, for eksempel avansert medisinsk teknisk utstyr, vil medføre økte driftskostnader som må ses i sammenheng med den helhetlige prioriteringen innenfor foretaket. Slike gaver kan påvirke både bemanningssituasjonen til det aktuelle fagområdet, foretakets prioriteringer og utvikling av behandlingstilbudet i regionen, herunder påvirke oppgavefordelingen mellom sykehusene i regionen. Dette er viktige og strukturelle spørsmål som det er naturlig at styret for det regionale helseforetaket har et helhetlig ansvar for.

Det var en sentral utfordring ved utformingen av retningslinjene å finne balansen mellom hensynet til å sikre at ledelsen i virksomheten blir utøvd på selvstendig grunnlag – og hensynet til at gaver, donasjoner m.v. blir forvaltet i samsvar med givers uttrykte ønsker. Ved utformingen var det også viktig ikke å rokke ved selve giverpraksisen. Tvert i mot var det et mål for arbeidet å støtte opp om den praksisen som var etablert over tid, ved å legge til rette for at den kan utøves på en ryddig og dokumenterbar måte.

Det kan se ut som om det har etablert seg en oppfatning om at alle tilfeller av gaver til et helseforetak skal til behandling i det regionale helseforetaket. Dette er ikke korrekt. Retningslinjene har på dette punkt følgende ordlyd:

”Det forutsettes at gaver av uvanlig art eller størrelse, eller gaver som kan ha innvirkning på foretakets vedtatte strategier eller prioriteringer, forelegges foretakets styre før gaven aksepteres. Likeså forutsettes at gaver som kan påvirke funksjonsforedelingen mellom helseforetak, eller som har konsekvens for investeringsplan skal behandles i styret for RHF før de aksepteres.”

Helse Vest har på denne bakgrunn etablert følgende regime for håndtering av gaver til helseforetak:

- Ordinære gaver kan håndteres administrativt i helseforetaket

- Gaver av uvanlig art eller størrelse som kan ha innvirkning på helseforetakets vedtatte strategier eller prioriteringer må legges fram for styret i helseforetaket før gaven kan aksepteres

- Gaver som kan påvirke funksjonsfordelingen mellom helseforetak eller som har konsekvens for investeringsplan, skal behandles i styret for det regionale helseforetaket.

Jeg vil understerke at det selvfølgelig er positivt med lokalt engasjement for sykehusene og hensikten er ikke å redusere giverglede eller sette stopp for mottak av gaver. Mottak av gaver m.v. må imidlertid skje innenfor de rammene som styret har lagt til grunn. Hovedhensikten med retningslinjene er å avstemme givers ønsker, og mottakers og behov og prioriteringer.