Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1348 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Besvart: 23.06.2009 av justisminister Knut Storberget

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at innsatte ved Bastøy fengsel har adgang til internett under soning?

Begrunnelse

I VG 15. juni kan vi lese om innsatte ved Bastøy fengsel som rekrutterer kunder via nettsamfunn på internett under soning. De ansatte ved Bastøy fengsel opplyser at de innsatte ikke skal ha tilgang til internett under soning likevel viser det seg at dette er mulig.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Dagens regelverk åpner for at innsatte i norske fengsler på nærmere angitte vilkår har adgang til internett under soning. Dette kan for eksempel skje ved at innsatte innvilges permisjoner eller frigang til skole eller arbeid og benytter internett mens de er ute av fengslet. Videre kan innsatte som deltar i undervisning i fengsel, i regi av de ordinære skolemyndighetene på nærmere angitte vilkår gis adgang til en begrenset bruk av internett. Tiltakene bidrar til en god tilbakeføring til samfunnet.

Mange av de innsatte ved Bastøy fengsel har i dag adgang til internett i undervisningsøyemed for å laste ned/innhente informasjon for å kunne forberede seg til og avlegge eksamen. Kriminalomsorgen og utdanningsmyndighetene har i fellesskap utarbeidet en policy for hvilke typer informasjon som kan lastes ned. All bruk og innhenting av informasjon samt lagring loggføres, slik at man i etterkant kan kontrollere bruken.

Det forutsettes at innsatte som deltar i undervisning i fengsel, først skal gis tilgang til internett etter en konkret og individuell sikkerhetsmessig vurdering. I vurderingen må fengselsleder blant annet se hen til hvilken type lovbrudd innsatte har begått, og fengslets alminnelige sikkerhetsnivå og fangesammensetning.