Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1353 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 15.06.2009
Besvart: 15.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til den siste tids utvikling i forhold til problematikken rundt den såkalte Svineinfluensaen. WHO erklærte 11. juni pandemi fase 6. Premissene for forslag til vedtak i St.prp. nr. 86 (2008-2009) knyttet til prepandemivaksine er dermed endret.
Kan helse- og omsorgsministeren redegjøre nærmere for hvilke konsekvenser dette eventuelt har for Stortingets behandling?

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Ved kongelig resolusjon av 29. mai 2009 har Nasjonalt folkehelseinstitutt fått fullmakt til å bestille 4,7 mill. vaksinedoser fra GlaxoSmithKline (GSK) innenfor en ramme på 290 mill. kroner. På denne bakgrunn ble det i St.prp. nr. 86 (2008-2009) foreslått en bestillingsfullmakt på ovennevnte beløp. Helse- og omsorgskomiteen har i Innst. S nr. 352 (2008-2009) sluttet seg til forslaget.

I St.prp. nr. 86 (2008-2009) er det redegjort for at Norge har forpliktet seg til å kjøpe 9,4 mill. vaksinedoser til en samlet pris på anslagsvis 650 mill. kroner dersom WHO erklærer pandemi fase 6. Videre at den nye avtalen om pre-pandemivaksine vil bli satt til side dersom GSK starter produksjon av pandemivaksine etter at pandemi fase 6 er erklært.

Nå som WHO har erklært pandemi fase 6, utløser dette derfor et behov for en fullmakt til å bestille 9,4 millioner vaksinedoser fra GSK innenfor en ramme på 650 mill. kroner.

Dersom dette forholdet skulle blitt ivaretatt nå, ved Stortingets behandling av St. prp. nr. 86 (2008-2009), medfører det at forslaget til bestillingsfullmakt, fremmet i St.prp. nr. 86 (2008-2009), må økes fra 470 mill. kroner til 830 mill. kroner, jfr. vedlegg.

Det er knyttet usikkerhet til tidspunktet for når GSK kan begynne å levere den første vaksinen, men det antas at dette vil skje i løpet av siste kvartal 2009. Det er knyttet tilsvarende usikkerhet om bevilgningsbehovet i 2009. Om nødvendig vil regjeringen komme tilbake med forslag til tilleggsbevilgning høsten 2009.