Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1354 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Besvart: 26.06.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge opplysninger i media ser det ut som om mange veiprosjekter rammes av store kostnadsøkninger og derved budsjettoverskridelser. Jeg har merket meg at Utbyggingsdirektøren i Vegdirektoratet uttaler: " Dette er for store sprekker. Vi har ikke vært gode nok." også tidligere har det vært fokus på mange og store avvik i kostnadene for store samferdselsprosjekt.
Hvilke nye tiltak vil samferdselsministeren iverksette for å forhindre at en situasjon med mange og store kostnadssprekker innenfor veiutbyggingen fortsetter?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Så lenge det er store kostnadsoverskridelser på enkelte vegprosjekter, så kan vi ikke være fornøyd. Dette er noe både Statens vegvesen og jeg tar på alvor og har fokus på.

Statens vegvesen arbeider derfor kontinuerlig med å videreutvikle verktøy, rutiner og prosedyrer for å redusere usikkerheten knyttet til fastsettelse av kostnadsoverslag.

For vegprosjekter over 10 millioner kroner som ble åpnet for trafikk i 2007, var det en samlet kostnadsbesparelse på 2,7 % i forhold til opprinnelig kostnadsoverslag. I 2006 var det tilsvarende en kostnadsøkning på 1,4 %. Dette viser at Statens vegvesen samlet sett har god kontroll på sine kostnadsoverslag. Imidlertid er spredningen rundt dette gjennomsnittet stor. Det er derfor en oppgave å gjøre denne spredningen mindre.

Årsakene til kostnadsoverskridelser er svært sammensatt med ulike årsaker fra prosjekt til prosjekt. Av konkrete årsaker kan eksempelvis nevnes: for liten detaljering av plangrunnlaget, grunnforholdene og eksisterende tekniske installasjoner i byggegrunnen er ikke tilstrekkelig kartlagt, mangler ved konkurransegrunnlaget, planendringer, markedssituasjonen, vanskelige samarbeidsforhold, etc.

Som nevnt, arbeider Statens vegvesen kontinuerlig med videreutvikling av verktøy og metodikk for kostnadsoverslag. Kostnadsbank med markedsbaserte priser utvikles og tilrettelegges for bruk til kostnadsberegninger, og krav til prosjektstyring og usikkerhetsstyring er utviklet og videreutvikles kontinuerlig.

Å forbedre og detaljere den tekniske delen av plangrunnlaget er også en kontinuerlig prosess i Statens vegvesen. Det vurderes løpende om det bør stilles mer spesifikke krav. Eksempelvis er det innført detaljerte krav til omfang av geologiske forundersøkelser for tunnelprosjekter, kompetanse til de som utfører kartleggingen, samt krav til kontroll og kvalitetssikring av alle faser av et tunnelprosjekt. Tilsvarende krav og opplegg er under utarbeidelse innen andre fagområder. Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag, er det innført ordninger med såkalt sidemannskontroll som ekstra kvalitetssikringsledd.

Dette viser at det arbeides på mange områder med tiltak for å sikre kvaliteten på kostnadsoverslag, men det er alltid lett i etterkant av store prosjekter å se at en kunne gjort ting annerledes og bedre. Med den kompleksitet og mangfold som eksisterer i enkelte prosjekter, vil det være lite realistisk å tro at det ikke vil forekomme kostnadsøkninger i fremtidige prosjekter. Det er derfor viktig å ha kontinuerlig fokus på forbedringer i prosessene og iverksette tiltak, slik at usikkerheten i kostnadsoverslagene reduseres.

Slik jeg ser det så må det fortsatt arbeides målrettet og systematisk med forbedringer innen alle fagområder og iverksettes prosedyrer og tiltak tilpasset det enkelte prosjekt i alle faser i prosjektutviklingen for å oppnå best mulig grunnlag for realistiske kostnadsoverslag for det enkelte prosjekt.