Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1358 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 26.06.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Mange gründere og nyetablerere hevder at saksbehandlingen hos Innovasjon Norge nå tar for lang tid, samt at enkelte søknader blir for lemfeldig behandlet. Dette innebærer bl.a. at søkere med gode prosjekter ikke blir innkalt til konferanse for å legge frem sitt prosjekt. Dette fører til at gode ideer ikke blir realisert.
Kan statsråden redegjøre for hva som gjøres for å kutte ned saksbehandlingstiden i Innovasjon Norge og sikre god informasjon til de søkere som får avslag?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg er svært opptatt av at Innovasjon Norge behandler søknader på en rask og god måte. Dette er viktig for å sikre at norsk næringsliv særlig i dagens situasjon klarer å utnytte de mulighetene som finnes og dermed bidrar til verdiskaping i norsk økonomi. Det er imidlertid viktig at et krav om kort saksbehandlingstid ikke går på bekostning av kravet til forsvarlig saksbehandling. Vi må ha respekt for at det kan være krevende å sette seg inn i alle aspekter ved et prosjekt.

Det er viktig at Innovasjon Norge og den øvrige delen av det offentlige virkemiddelapparatet til enhver tid er i stand til å betjene sine kunder på en rask og god måte. Jeg inviterte til et møte allerede i februar 2009 for å få en oppdatering om status når det gjaldt kapasiteten i de ulike organisasjonene. Et nytt slikt statusmøte er planlagt til høsten.

I forannevnte møte og i den øvrige styringsdialogen med Innovasjon Norge er det kommet klart fram at Innovasjon Norge, som en konsekvens av uroen i finansmarkedene, har hatt en betydelig økning i antall henvendelser. Dette forsterkes ytterligere av at selskapets låne- og garantirammene og en rekke andre bevilgninger er økt gjennom regjeringens tiltakspakker.

For at Innovasjon Norge skal kunne ta i mot og behandle den betydelige økningen i antallet henvendelser og søknader, foreslo regjeringen i revidert budsjett 2009 å øke selskapets bevilgning til bedriftsutvikling og administrasjon med 12 mill. kroner. Jeg er glad for at Stortinget er enig med oss i vurderingen av at dette er nødvendig og vedtok dette forslaget.

Jeg vil fortsatt følge nøye med på situasjonen både i Innovasjon Norge og i den øvrige delen av virkemiddelapparatet. Dette er viktig for å sikre at vi klarer å bistå norsk næringsliv på en best mulig måte i dagens vanskelige situasjon.