Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1360 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): 14 juni sendte TV2 et langt innslag om langtidsvirkende insulinanaloger og sosiale ulikheter knyttet til bruken, som en direkte følge av at medisinen ikke er å få på generell refusjon. Dette problemet tok jeg opp i mitt spørsmål nr. 1205, men statsråden svarte at dette problemet ikke var kjent.
Mener statsråden at svaret jeg mottok var korrekt, eller vil statsråden sørge for at pasientene får likeverdig tilbud uavhengig av bosted og sosial status?

Begrunnelse

Statssekretær i HOD var intervjuet av Ragne Riise i TV2, og hun innrømmer at det er sosiale forskjeller og hun understreker at HOD ønsker å få langtids insulinanaloger på blå resept i 2010. Jeg viser til Dokument nr. 15:1205 (2008-2009) hvor jeg skrev at Norge er ett av de landene i verden med høyest forekomst av type 1 Diabetes. Det er et stort forbedringspotensial når det gjelder forebygging av senkomplikasjoner, og for mange pasienter kan langsomtvirkende insulinanaloger bidra til dette. Statens legemiddelverk anbefalte i mai 2008 regjeringen å innvilge de langsomtvirkende insulinanalogene forhåndsgodkjent refusjon men fremdeles et det ikke fulgt opp av Regjeringen.
Det har ved flere anledninger fremkommet at dagens praksis er med på å skape store helseforskjeller blant diabetespasienter som følge av inntekt og/eller bosted. Forbygging av senkomlikasjoner ved diabetes skal være et satsningsområdet, og da bør vel også Regjeringen følge klare anbefalinger fra HOD og Statens legemiddelverk om hvordan pasientene skal få et likeverdig og godt behandlingstilbud som vil føre til en bedre hverdag for mange.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I mitt svar til representanten Giltun på spørsmål nr 1205 til skriftlig besvarelse viste jeg til hovedkonklusjonen i rapporten fra Nasjonalt folkehelseinstitutt om eventuelle sosiale ulikheter i tilgangen til legemidler på blå resept. Hovedkonklusjonen i rapporten er at det ikke er grunnlag for å hevde at blåreseptordningen skaper ulikhet i tilgang til legemidler avhengig av pasientenes sosiale eller økonomiske status.

I undersøkelsen ble det også gjort separate analyser for bl.a. legemidler ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og diabetes. Blant KOLS-pasientene avtok andelen som fikk individuell refusjon med økende utdanning/inntekt. I diabetesgruppen, som er en relativ liten undergruppe totalt sett, var imidlertid tendensen motsatt: Andelen som fikk individuell refusjon økte med økende utdanning/inntekt.

Selv om undersøkelsen indikerer sosiale og geografiske forskjeller i bruk av insulinanaloger, har man ifølge Folkehelseinstituttet ikke vist at dette nødvendigvis skyldes ordningen med individuell refusjon. Undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet gir heller ikke holdepunkter for å si at diabetikere med lav utdanning/inntekt får et dårligere behandlingstilbud.

Legemiddelverket har som kjent vurdert det slik at to langtidsvirkende insulinanaloger oppfyller kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon, men siden innvilgning av slik refusjon vil få budsjettkonsekvenser, er sakene sendt departementet for videre prioritering. Regjeringen vil vurdere forhåndsgodkjent refusjon for disse legemidlene i forbindelse med statsbudsjettet for 2010.