Skriftlig spørsmål fra Erling Sande (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:1361 (2008-2009)
Innlevert: 15.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Besvart: 23.06.2009 av justisminister Knut Storberget

Erling Sande (Sp)

Spørsmål

Erling Sande (Sp): Den amerikanske ambassaden er foreslått flyttet til Husebyskogen i Oslo. Dette er et tett befolket område og ambassaden vil bli nærmeste nabo til Njårdhallen der det trener opptil 2000 barn i uka. Amerikanske ambassader er terrormål. Erfaring tilsier at ambassadepersonell er godt beskyttet ved et eventuelt angrep. Det er ambassadenes naboer som ofte blir drept og såret.
Vil justisministeren ta initiativ til at nasjonal sikkerhetsmyndighet utarbeider en risikovurdering for nabolaget til ambassaden?

Begrunnelse

Lokaliseringen av den amerikanske ambassaden til Husebyskogen - som nabo til Njårdhallen hvor 2000 barn trener hver uke - og forøvrig et tett befolket nabolag, synes sikkerhetsmessig å være en dårlig løsning. Sikkerhetsfagelige utredninger for lokalbefolkningen er så vidt jeg forstår ikke blitt gjennomført. Ingen kompetent myndighet har derfor utredet konsekvensene ved et eventuelt terroranslag ved Njårdhallen. Myndighetene synes heller ikke å ha sammenliknet flere tomter for å finne den tryggeste for ambassaden og sivilbefolkningen. Beslutningsgrunnlaget for vedtaket i Oslo bystyre synes følgelig å være svært mangelfull hva sikkerhet angår.
Ambassaden og ambassadepersonell har en høy grad av beskyttelse bak gjerder som skal bygges, mens den tette befolkningen utenfor gjerdet vil være ubeskyttet. Gjerdet rundt ambassadeområdet vil medføre at de potensielle eksplosjonspunktene blir tilsvarende forskjøvet ut mot de sivile boligene.
La meg minne om følgende: ved ambassadeterror i perioden 1996 - 2006 ble 16 personer drept inne i ambassader.
Det ble imidlertid drept 329 utenfor ambassadene - og mange tusen ble skadd.
Fagfolk sier at i et tilfelle som Husebyskogen/Njårdhallen ville det klassiske angrep fra terrorister være å kjøre inn en bombebil som utløser ladninger utenfor gjerdet ved idrettsarenaen på et tidspunkt hvor det er maksimalt med folk tilstede. Takkonstruksjonene til slike arenaer er sårbare og et angrep ville dermed kunne få katastrofale følger. Når man først flytter en ambassade av sikkerhetsmessige hensyn, synes det derfor å være gjort et underlig valg.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utarbeidet i 2005 en ugradert trusselvurdering i forbindelse med en eventuell flytting av den amerikanske ambassaden i Oslo. Vurderingen, datert 10. mai 2005, ble av Justisdepartementet blant annet oversendt Oslo kommune.

I nevnte trusselvurdering fremgår det blant annet at PST vurderer det som sannsynlig at trusselen fra terrorisme mot Den amerikanske ambassaden i Oslo vil kunne reduseres som følge av en eventuell relokalisering, og at tjenesten ikke utelukker at en mindre sentral plassering vil kunne innebære færre ulovlige demonstrasjoner og markeringer mot ambassaden.

Fra konklusjonen i trusselvurderingen siteres følgende:

”PST vurderer det som sannsynlig at personer som i fremtiden vil bo i nærheten av Den amerikanske ambassaden i Norge tidvis vil kunne forstyrres av lovlige eller ulovlige demonstrasjoner, men antar at slike demonstrasjoner ikke vil medføre sikkerhetsmessige konsekvenser for nærområdet.”

PST har på forespørsel fra Justisdepartementet bekreftet at tjenestens vurderinger, slik disse fremgår av trusselvurderingen fra 2005, fortsatt står ved lag. På denne bakgrunn finner jeg ikke grunn til å ta initiativ til at det utarbeides en ny vurdering.