Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1363 (2008-2009)
Innlevert: 16.06.2009
Sendt: 16.06.2009
Besvart: 22.06.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Selv om taretrålerne nå forvaltes etter samme lovverk som fiskebåter og er registrert som kystfiskefartøyer i Sjøfartsdirektoratet, så er fortsatt ikke en ordning med refusjon av mineraloljeavgift kommet på plass. Det bør ikke lenger være grunnlag for slik diskriminering. I lys av Havressursloven må taretrålerne sidestilles med andre fartøyer som høster av havet med denne loven som grunnlag.
Hva vil statsråden gjøre for å bøte på denne diskrimineringen av taretrålerne?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Refusjonsordningen for mineraloljeavgift hører administrativt inn under Finansdepartementet og gjelder bare for fiskefartøy som er innført i merkeregisteret. Det er i tillegg et vilkår for refusjon at fartøyeier eller høvedsmann er ført i fiskermanntallet.

Selv om det fra 1. januar 2009 ble det åpnet for innføring av taretrålere i merkeregisteret, danner inntekt fra taretråling i seg selv fortsatt ikke grunnlag for innføring i fiskermanntallet. Taretrålere vil derfor i utgangspunktet fortsatt ikke kunne oppfylle vilkårene for refusjon.

Det er et vilkår for opptak i fiskermanntallet at fiskeren har en viss minimumsinntekt fra fiske og fangst. I denne sammenheng har man bare sett hen til inntekt fra høsting av arter som er omfattet av salgslagenes omsetningsmonopol. Inntekt fra taretråling har således ikke kunnet danne grunnlag for opptak i manntallet.

Denne problemstillingen ble drøftet i forbindelse med at ny manntallsforskrift ble vedtatt med virkning fra 1. januar 2009. Departementet konkluderte da med å videreføre gjeldende regelverk slik at inntekt fra høsting av for eksempel tare fortsatt ikke kan danne grunnlag for opptak i manntallet. Begrunnelsen for dette var todelt: For det første unngikk man at virkeområdet til fiskernes sosiale ordninger, herunder produktavgift og omsetningsavgift, indirekte ble utvidet som følge av at manntallets virkeområde ble utvidet. Dette ville ha krevet en grundigere behandling fra forvaltningens side. For det andre unngikk man den forvaltningsmessige utfordringen å kartlegge inntekter fra høstning av arter som ikke omfattes av salgslagenes omsetningsmonopol.

Jeg ønsker imidlertid å se nærmere på rammebetingelsene til taretrålerne innenfor det eksisterende regelverk, og i den anledning er det avtalt et møte mellom statssekretær Vidar Ulriksen og representanter fra taretrålnæringen allerede i begynnelsen av juli.