Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1371 (2008-2009)
Innlevert: 17.06.2009
Sendt: 18.06.2009
Besvart: 01.07.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan vil statsråden bidra til å løse den kritiske situasjonen for Sykehuset i Vestfold?

Begrunnelse

Sykehuset i Vestfold (SiV) har i lengre tid blitt nedprioritert hva gjelder finansiering av sjette byggetrinn, som sykehuset selv har måttet dekke, og nå ser det ut til at syvende byggetrinn skyves ut i evighetens perspektiv. Sengepostene ved SIV, de såkalte A- og B-blokkene, skulle vært revet og erstattet av syvende byggetrinn for lenge siden. Tilstanden ved disse sengepostene er kritisk og det er akutt fare for sammenbrudd i blokkene, særlig i vann- og avløpssystemene.
SiV har blitt forespeilet bygging av syvende byggetrinn etter ferdigstillelsen av sjette byggetrinn. Nå er det ingen utsikter til oppstart av prosjektet.
Røropplegget kommer til å bryte sammen. Det er nå kun et spørsmål om tid. Det er også avdekket alvorlige slitasjer i bærekonstruksjonene.
Samtidig nekter Helse Sør-Øst å avklare om eller når syvende byggetrinn skal igangsettes. Det vil selvsagt være stor forskjell på det arbeidet som må iverksettes ut i fra hvor lenge en skal vente på syvende byggetrinn.
Helse Sør-Øst tar ikke ansvar for situasjonen og tradisjonelt har helseministeren skjøvet ansvaret fra seg og over på Helse Sør-Øst som er lammet av beslutningsvegring.
Dette har utviklet seg til å bli en meget alvorlig situasjon og dersom sengepostene må stenges av sikkerhetsmessig årsaker, er det ingen plass til pasientene i Vestfold.
Det er nødvendig å vise politisk ledelse, og sikre forutsigbarhet for innbyggerne i Vestfold.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I stortingsrepresentant Anders Anundsens videre begrunnelse for spørsmålet rettes det konkret spørsmål om når 7. byggetrinn ved Sykehuset i Vestfold skal igangsettes.

Innledningsvis vil jeg understreke at jeg er opptatt av at befolkningen i Vestfold som i resten av landet skal gis et best mulig helsetilbud. Derfor er det mitt ansvar å legge til rette for gode rammevilkår. Regjeringens budsjettopplegg for 2009 innbar en klar styrking av sykehusenes økonomi. Videre fikk Helse Sør-Øst RHF i 2008 en permanent økning i basisrammen på mer enn 900 mill. kroner for nettopp å kunne gjenanskaffe sykehusbygg og utstyr.

Innenfor de samlede rammebetingelsene har de regionale helseforetakene - i dette tilfellet Helse Sør-Øst RHF - ansvar og fullmakt til å vurdere, planlegge og prioritere ulike investeringsprosjekter i regionen. Det er også de regionale helseforetakene som vedtar igangsetting av enkeltprosjekter. Dette forutsetter at investeringsprosjekter planlegges innenfor regionens samlede ressursammer.

Når det gjelder investeringsplaner i Helse Sør-Øst ble dette styrebehandlet den 18. desember i fjor. Her ble det vedtatt at det nye sykehusområdet Vestfold-Telemark måtte gjennomgå sin investeringsportefølje, og at denne måtte vurderes og prioriteres i forhold til sykehusområdets kapasitetsbehov, funksjonsfordeling, økonomiske bæreevne og utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Prosjekter i konseptfasen som skal forelegges styret er følgende:

• Sykehuset i Vestfold HF – 7. Byggetrinn

• Psykiatrien i Vestfold HF – Nybygg for akutt- og sykehuspsykiatri, Tønsberg

• Psykiatrien i Vestfold HF – Nybygg for barne- og ungdomspsykiatri, Tønsberg

• Sykehuset Telemark HF – Videreutvikling av sykehuset i Porsgrunn

Det ble videre uttalt at ”Styret imøteser videre behandling av disse prosjektene snarest mulig og så fort ny vurdering er gjennomført i regi av de nye sykehusområdene”.

Den bygningsmessige tilstanden knyttet til de såkalt A- og B-blokkene ble behandlet i styremøte i Vestfold HF forrige uke. Her ble eksterne konsulentrapporter knyttet til den tekniske tilstanden behandlet. Her ble det vedtatt at nødvendige strakstiltak, inklusiv nødvendig omfang av tiltak og kostnader, skal forelegges styret i styremøte i august 2009. Videre ble det besluttet å utrede nødvendig vedlikeholdstiltak i A/B- blokken, samt å se på muligheten for et justert 7. byggetrinn delt opp i etapper.

Disse prosjektforslagene skal fremlegges styret høsten 2009.