Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1400 (2008-2009)
Innlevert: 22.06.2009
Sendt: 22.06.2009
Besvart: 02.07.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): I St.prp. nr. 1 (2008-2009) fremmes forslag om en bevilgning til servicehunder over kap. 2661 post 76. Ifølge informasjon fra Norske Servicehunder er ikke noe beløp eller noen informasjon om bevilgningen kommet frem til organisasjonen. Det er nå bekymring for at beløpet, og instruksjonen til direktoratet med oppdraget, som Norske Servicehunder var lovet kopi av, ikke vil kunne få noen effekt i 2009.
Hvordan står saken i dag, og hva er skjedd med penger og oppdragsinstruks når det gjelder servicehunder?

Begrunnelse

I et brev til arbeids- og sosialkomiteens medlemmer, datert den 12. mai i år fra Norske Servicehunder, vises det til kontakt med AID og Arbeids- og velferdsdirektoratet om fremdriften i arbeidet med servicehunder i 2009. Organisasjonen peker på at de er blitt lovet en kopi av brevet fra AID til direktoratet med oppdraget i servicehundsaken. Etter dette har organisasjonen ikke hørt noe og de er bekymret for at arbeidet ennå ikke er kommet i gang. Det er mange som står i kø for å få servicehund og mange av de eldste hundene som i dag er i funksjon nærmer seg pensjonsalder. Det tar tid fra oppdraget er mottatt via organisering, anbud og kontrakter til trening kan settes i gang og leveranse kan finne sted. Norske servicehunder stiller derfor spørsmål om det bevilgede beløp eventuelt kan videreføres til 2010.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Arbeids- og inkluderingsdepartementet kom den 15. juni med en pressemelding om igangsetting av prøveprosjekt med servicehunder. Pressemeldingen redegjør for at prosjektet i all hovedsak vil være rettet mot unge personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne og behov for tilrettelegging i arbeidsliv eller dagligliv. Gjennom prøveprosjektet skal det vurderes om servicehund skal være et offentlig ansvar. Arbeids- og velferdsdirektoratet har fått hovedansvaret for gjennomføringen av prosjektet i samarbeid med Helsedirektoratet.

Den 19. juni ble oppdragsbrevet med vedlagt prosjektbeskrivelse oversendt Arbeids- og velferdsdirektoratet. I oppdragsbrevet vises det også til et møte om saken den 15. april, med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet samt Arbeids- og velferdsdirektoratet. Den 19. juni gikk det også et brev til Helse- og omsorgsdepartementet med anmodning om at Helsedirektoratet gis i oppdrag å samarbeide om prosjektet. En kopi av oppdragsbrevet samt prosjektbeskrivelsen ble samtidig oversendt Norske servicehunder.

Det tas sikte på at prosjektperioden skal være to år fra bruker får tildelt hund og fram til sluttevalueringen. Dette for å sikre at de erfaringene som gjøres i prosjektet skal kunne danne et best mulig grunnlag for å kunne vurdere nytten og behovet for servicehunder for personer med nedsatt funksjonsevne.