Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:1374 (2008-2009)
Innlevert: 17.06.2009
Sendt: 18.06.2009
Besvart: 24.06.2009 av justisminister Knut Storberget

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Vil justisministeren ta initiativ for å sikre at tannhelsepersonell også involveres i det tverrfaglige og tverretatlige arbeidet som foregår ved barnehusene, på lik linje med andre relevante faggrupper?

Begrunnelse

Det er viktig at det blir et tett samarbeid mellom barnehusene og den offentlige tannhelsetjenesten allerede i etableringsfasen. Vi vet at mange som utsettes for seksuelle overgrep utsettes for orale seksuelle overgrep. Her vil tannhelsepersonell ha mye å bidra med. Opptil 60 prosent av fysiske overgrep/mishandling foregår i hode-hals regionen. Dette er tannhelsepersonellets arbeidsområder. Med barnehusene ønsker vi å oppnå et forbedret samarbeid mellom faginstanser. Barnet skal være i sentrum, og det skal i utgangspunktet bare behøve å fortelle sin historie én gang. Det er også vektlagt økt kompetanse og forskning.
Jeg tror det er svært viktig at tannhelsetjenesten nå inkluderes i dette tverrfaglige miljøet i barnehusene. Jeg har hørt at barnehuset på Hamar har vært i kontakt med tannhelsetjenesten, men vet ikke hvor godt samarbeidet er blitt forankret. Uansett er det nødvendig å få et signal fra ansvarlige statsråder for å få satt dette i system. Det er, som nevnt, viktig at dette skjer allerede nå i etableringsfasen. Derfor håper jeg at statsråden vil ta initiativ til å få dette på plass.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Tannhelsepersonell har utvilsomt en viktig rolle i avdekkingen av vold og seksuelle overgrep mot barn. Tannhelsetjenesten ser barn jevnlig og er de eneste innen helsevesenet som ser og følger barnet gjennom hele oppveksten.

Det er i oppdragsbrevene om etablering av barnehus pekt på nødvendigheten av å sette sammen planleggingsgruppene med representanter fra de ulike fagmiljø, herunder helsevesenet. Samarbeid med tannhelsetjenesten er imidlertid ikke omhandlet særskilt her.

Jeg kan opplyse om at de to første barnehusene som vi etablerte i Bergen og på Hamar, har innledet samarbeid med tannhelsetjenesten i sin region. I Bergen består samarbeidet foreløpig av informasjon og undervisning. Barnehuset Hamar har i tillegg til dialog og undervisning også innledet samarbeid med de store offentlige tannklinikkene i Hedmark og Oppland.

Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at erfaringene fra barnehusene i Bergen og Hamar blir videreformidlet til de nyetablerte barnehusene i Trondheim, Tromsø, Kristiansand og senere Oslo, når dette åpner i løpet av året.

Jeg ser positivt på initiativene som er tatt overfor tannhelsetjenesten med sikte på å kunne avdekke eventuelle overgrep og få til en best mulig oppfølging av barna.