Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1375 (2008-2009)
Innlevert: 17.06.2009
Sendt: 18.06.2009
Besvart: 24.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Riksrevisor Jørgen Kosmo sier at Helse Midt-Norge RHF handlet i strid med de grunnleggende kravene i anskaffelsesregelverket ved anskaffelse av ambulansetjenester, og at flere sentrale prinsipper i anskaffelsesregelverket er brutt.
Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å sørge for at styret følger opp sitt ansvar?

Begrunnelse

Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norges gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester ble nettopp overlevert Stortinget.
Undersøkelsen avdekker at Helse Midt-Norge RHF handlet i strid med anskaffelsesregelverket. Tilbyderne ble behandlet ulikt når det gjelder informasjon, vilkårene for å bli innkalt til forhandlinger og kriteriene for å oppnå kontakt.
En viktig årsak til regelbruddene er at sentrale deler av virksomheten i Helse Midt-Norge RHF ikke var godt nok organisert. Det vises gjennom sviktende planlegging, manglende rutiner, skriftlighet og kvalitetssikring. Styret har ikke fulgt opp sitt ansvar, og departementet har ikke i tilstrekkelig grad forvisset seg om at styret har fulgt opp krav stilt gjennom flere år til god internkontroll og at anskaffelsesregelverket blir fulgt.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil innledningsvis gjøre det helt klart at Helse Midt-Norge RHF hadde en mangelfull håndtering av prosessen i forbindelse med anskaffelse av ambulansetjenester i 2007, og i den senere prosessen rundt tilleggskompensasjon til to av tilbyderne. Dette er tidligere dokumentert i den såkalte Kvale-rapporten som Helse Midt-Norge RHF selv tok initiativ til, i deler av KOFAs behandling av aktuelle klagesaker og gjennom de vurderinger som Helse Midt-Norge RHF senere har gjort i sakens anledning.

Helse- og omsorgsdepartementet har gjennom sin styringsdialog med de regionale helseforetakene understreket betydningen av at regelverket overholdes ved gjennomføring av offentlige anskaffelser. Eierstyringen har gjennom flere år hatt oppmerksomhet rettet mot behovet for å få en bedre kvalitet i spesialisthelsetjenestens anskaffelser. I de senere år har det fra departementets side blitt rettet større oppmerksomhet mot organisatoriske tiltak som skal bidra til dette.

I foretaksmøtene i januar 2006 ble de regionale helseforetakene pålagt å sikre at internkontrollen i de regionale helseforetakene og helseforetakene hadde et omfang og en systematikk som var tilstrekkelig tilpasset det aktuelle bildet for risiko og vesentlighet, og at dette arbeidet hadde den nødvendige ledelsesmessige forankring.

I 2007 ble de regionale helseforetakene pålagt å gjennomgå sine innkjøpssystemer, og å påse at nytt regelverk om offentlige anskaffelser blir gjort kjent og etterlevd. Dette styringskravet ble blant annet fulgt opp av Helse Midt-Norge RHF gjennom internrevisjonens utarbeidelse av rapport om offentlige anskaffelser, og styrets oppfølging av denne.

I 2009 har departementet pålagt de regionale helseforetakene å gjennomføre ytterligere tiltak for å bedre kvaliteten i anskaffelsesprosesser. De regionale helseforetakene ble i foretaksmøtene i januar 2009 bedt om å utrede og vurdere en eventuell etablering av en ny nasjonal kompetanseenhet for offentlige anskaffelser. De ble samtidig bedt om å vurdere hvorvidt andre løsninger, for eksempel etablering av et nettverk, kunne være mer hensiktsmessig for å sikre bedre kvalitet i anskaffelsesprosesser. Det ble også bedt om å vurdere andre supplerende tiltak utover dette. Denne utredningen med vurderinger og anbefalinger vil bli oversendt departementet mot slutten av sommeren, og Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp dette arbeidet i forbindelse med foretaksmøtene for 2010.

Avslutningsvis vil jeg understreke at jeg forventer og har tillit til at styret i Helse Midt-Norge RHF følger opp sitt ansvar både i denne konkrete saken, og at de også følger opp de forhold av mer generell karakter som har blitt belyst i denne saken mht. organisering av offentlige anskaffelser mv. Jeg vil også understreke at departementet forholder seg til de etablerte ansvarslinjer innenfor spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at de regionale helseforetakene og helseforetakene ivaretar det ansvar som blant annet følger av at de er organisert som egne rettsubjekter, og tilsvarende at ledere i disse virksomhetene tar det ansvar som forventes, blant annet i forhold til god organisering. De regionale helseforetakene rapporterer som kjent på krav i foretaksmøtene og i oppdragsdokumentene i forbindelse med behandling av årlig melding i foretaksmøtene i mai/juni hvert år.