Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1377 (2008-2009)
Innlevert: 18.06.2009
Sendt: 19.06.2009
Besvart: 25.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Vil finansministeren sørge for at de børsnoterte selskapene får den nødvendige fleksibilitet til å tilpasse seg lovendringene som følger av revisjonsdirektivet, slik at det ikke vil bli ansett nødvendig å holde ekstra generalforsamlinger i 2009 for å oppfylle de nye kravene?

Begrunnelse

Som følge av EUs revisjonsdirektiv vedtok Stortinget denne uken lovendringer som stiller krav til sammensetningen av styrene i børsnoterte selskaper. I tillegg er det gitt en åpning for at eierne kan bestemme at styrene skal slippe å etablere revisjonsutvalg. Under komitébehandlingen og under debatten i Odelstinget, tok jeg opp spørsmålet om ikrafttredelse og overgangsregler for disse ordningene. Komitéflertallets manglende tilslutning og statsrådens manglende svar i debatten gjør meg bekymret for hvordan dette er tenkt praktisk ordnet.
De børsnoterte selskapene har allerede holdt de obligatoriske generalforsamlingene i 2009, og holder derfor i utgangspunktet ikke nye generalforsamlinger før våren 2010. Det er derfor nødvendig at finansministeren avklarer at det ikke er nødvendig for selskapene å holde generalforsamlinger i 2009 for å oppfylle kravene i de nye reglene.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Endringene i revisorloven og enkelte andre lover som følge av gjennomføring av revisjonsdirektivet ble 19. juni 2009 sanksjonert av Kongen i statsråd.

Regjeringen har sett det som viktig å sikre de børsnoterte selskapene nødvendig fleksibilitet til å tilpasse seg de nye kravene, og har på den bakgrunn vedtatt følgende overgangsordninger:

- Plikten til å velge revisjonsutvalg samt reglene om revisjonsutvalgs oppgaver og sammensetning gjelder for de enkelte sparebanker, forretningsbanker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper etter neste ordinære valg av styremedlem, men likevel ikke senere enn 30. juni 2010.

- For allmennaksjeselskaper gjelder plikten til å velge revisjonsutvalg samt reglene om revisjonsutvalgs oppgaver og sammensetning etter at det neste gang er avholdt ordinær generalforsamling, jf. Allmennaksjeloven § 5-6.

Disse ordningene innebærer at selskaper som allerede har avholdt generalforsamling i 2009 ikke vil måtte innkalle til ny generalforsamling i år for å oppfylle kravene.