Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1378 (2008-2009)
Innlevert: 18.06.2009
Sendt: 19.06.2009
Besvart: 29.06.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil helse- og omsorgsministeren ta initiativ overfor Helse Vest, slik at man også i Helse Fonna-området får en tilfredsstillende luftambulansetjeneste?

Begrunnelse

Luftambulansetjenesten er en del av de regionale helseforetakenes ansvarsområde. Denne tjenesten er imidlertid en ressurs som er helseforetaks og regionsovergripende, det vil si en nasjonal tjeneste. Dette innebærer at beredskapen ikke er knyttet til bestemte geografiske områder, men er en felles ressurs som skal brukes der den trengs mest.
Som jeg påpekte i spørsmål 1262 datert 11.06.2008 til helse- og omsorgsministeren, har det vært en stor aktivitetsøkning for ambulansehelikopter i Helse Fonna-området, noe som aktualiserer spørsmålet om et ambulansehelikopter i Haugesund. Oppdragene i Helse Fonna-området blir i dag utført av helikoptre som er stasjonert i Stavanger og Bergen.
Et ambulansehelikopter stasjonert i Haugesund ville redusert utrykningstiden betydelig noe som er en klar fordel når menneskeliv skal reddes. Interkommunalt samarbeide har bidratt til at redningsdykkertjenesten i regionen nå er operativ, og at helikopter stasjonert i Haugesund vil bidra til at dykkere raskt kunne bli fraktet til eventuelle ulykker på sjøen.
Under behandlingen av inneværende års budsjett la Fremskrittspartiet inn en
merknad som fikk tilslutning fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, der disse forhold ble påpekt og der man kom med anmodning om at den vedvarende aktivitetsøkningen ble fulgt opp i praksis med helikopterbase i Haugesund.
Oppslag i Haugesunds Avis 17. juni viser nok et eksempel på hvor prekær situasjonen er når det skjer to ulykker samtidig i regionen. Forholdene er uakseptable og må snarest bringes i orden.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I Helse Fonna betjenes området primært av helikopterbasene i Bergen og Haugesund. Flytiden er ca 17 minutter mellom Stavanger og Haugesund, og ca 30 minutter mellom Bergen og Haugesund. I tillegg er redningshelikoptret ved Sola også en relevant akuttmedisinsk ressurs, som både er bemannet med lege i tilstedevakt og har 15 minutters responstid. Det har vært en jevn aktivitetsvekst de siste årene både ved basen i Stavanger og i Bergen, men jeg har fått rapportert at det ikke er noen tydelig økning av samtidighetskonflikter i området, og at samarbeidet mellom helikopterbasene og det medisinske fagmiljøet i Helse Fonna er godt.

Som representanten omtaler i sin begrunnelse for spørsmålet, er luftambulansetjenesten en del av de regionale helseforetakenes ansvarsområde, samtidig som at dette er en ressurs som må vurderes og prioriteres i et nasjonalt perspektiv. Jeg tillater meg derfor å vedlegge et kart som viser basene for luftambulansetjenesten i Norge. Helse Fonna- området dekkes i dag av tre legebemannede helikopterressurser som vurderes som god beredskap i landsmålestokk.

Luftambulansetjenesten må også ses opp mot den øvrige akuttmedisinske beredskapen i området. Dette er også nærmere omtalt i svaret til representanten Vaksdal fra tidligere helse- og omsorgsminister Brustad i juni 2008. I tillegg er jeg også gjort kjent med at styret for Helse Vest RHF har behandlet Plan for prehospitale tjeneseter i Helse Vest, der det er utarbeidet en liste over de mål som i særlig grad skal prioriteres. Ett av punktene på denne listen er å styrke den prehospitale tjenesten i Helse Fonna med en utrykningsenhet bemannet med anestesilege og ambulansepersonell stasjonert ved Haugesund sykehus.