Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1381 (2008-2009)
Innlevert: 18.06.2009
Sendt: 19.06.2009
Besvart: 01.07.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I den nye loven om dyrevelferd åpnes det i lovens § 11 tredje ledd, om transport, gir hjemmel til å fastsette utfyllende forskrifter om transport av dyr.
Vil statsråden på bakgrunn av dette sette i gang arbeidet, og gi dispensasjon for profesjonelle hestetransportører, slik at disse har mulighet til å kunne fortsette sin virksomhet på like konkurranseforhold som de som ikke driver profesjonell virksomhet og derfor er unntatt fra kjøre og hviletidsbestemmelsene, jf. statsrådens svar til undertegnede den 06.05.09?

Begrunnelse

For profesjonelle transportører av hester gjelder i dag et helt annet regelverk enn det som gjelder for transportører av slakt, tivoli, kadaver og transport av ikke profesjonelle. Dette gjelder spesielt i forhold til kjøre og hviletidsbestemmelsene hvor alle de forannevnte aktørene er unntatt fra kjøre og hviletidsbestemmelsene med unntak av de profesjonelle hestetransportørene. Dagens regelverk bidrar derfor til stor konkurransevridning mellom de profesjonelle og de andre aktørene. I tillegg til dette er det også flere av lovene som de profesjonelle aktørene må forholde seg til og som kommer i konflikt med hverandre. For det blir et stort spørsmål om de profesjonelle aktørene skal forholde seg til lov om dyrevelferd eller skal man forholde seg til kjøre og hviletidsbestemmelsene. For den ene loven er opptatt av dyrenes ve og vel, mens den andre er opptatt av trafikksikkerheten. Men med bakgrunn i at alle de andre aktørene er fritatt fra kjøre og hviletidsbestemmelsene så kan ikke trafikksikkerheten være problemet. De profesjonelle aktørene håper derfor at statsråden nå sørger for like konkurransevilkår og at de profesjonelle hestetransportørene også får fritak fra kjøre og hviletidsbestemmelsene og at det gis en midlertidig dispensasjon frem til regelverket endres permanent. Slik at det blir likebehandling av de forskjellige transportørene og at dyrevelferdsloven kan følges.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innledningsvis vil jeg vise til mitt svar av 6. mai 2009 til deg på spørsmål nr. 1081. Der fremgår at Landbruks- og matdepartementet er ansvarlig departementet for den nylig vedtatte lov om dyrevelferd og at Mattilsynet for tiden utarbeider utkast til nye forskrifter om transport av landdyr. At det utarbeides nærmere forskrifter til lov om dyrevelferd § 11 er i samsvar med de signaler regjeringen ga i Ot.prp. nr. 15 (2008-2009).

Hvorvidt kommersiell hestetransport utført med tyngre kjøretøy (totalmasse medregnet tilhenger over 7,5 tonn) skal unntas fra kjøre- og hviletidsreglene er derimot en problemstilling som Samferdselsdepartementet er ansvarlig departement for.

Relevant gjeldende rett fremgår av mitt svar av 6. mai 2009. Der gjør jeg også rede for de hensyn som må antas å ligge bak at forordning (EF) nr. 561/2006 ikke unntar kommersiell hestetransport fra kjøre- og hviletidsreglene.

Forordningen unntar eller gir EU/EØS-statene adgang til å unnta en rekke former for transport fra kjøre- og hviletidsregelverket. Unntakene har ulik begrunnelse. Fra forordningens virkeområde unntas for eksempel transport som man anser for å ivareta særlig viktige samfunnsfunksjoner, ikke-kommersiell godstransport og kjøretøyer med så lav tillatt hastighet at man anser den potensielle trafikkfare som svært lav. Forordningens liste over valgfrie nasjonale unntak inneholder i hovedsak former for transport som ikke anses for å være særlig konkurranseutsatt. Av hensyn til trafikksikkerheten er likevel flere av disse nasjonale unntakene begrenset til å gjelde innenfor en avgrenset distanse.

Unntak for ikke-kommersielle transporter eller former for transport som anses for å være mindre konkurranseutsatt begrunnes i flere forhold. Først og fremst at unntakene ikke forventes å ha negative konkurransemessige konsekvenser. Da disse transportene ikke konkurrerer i et marked med skarp konkurranse antas det også at de i alminnelighet vil være mindre utsatt for tidspress mv. - med den innvirkning det vil kunne ha på trafikksikkerheten og sjåførenes arbeidsvilkår.

Blant annet på bakgrunn av ovennevnte kan jeg vanskelig slutte meg til påstanden om at det gjør seg gjeldende ulike konkurransevilkår mellom kommersielle og ikke-kommersielle aktører. De ikke-kommersielle og mindre konkurranseutsatte aktørene er unntatt fra reglene nettopp fordi dette ikke anses å påvirke konkurranseforholdene negativt.

Når det gjelder spørsmålet om mulig konflikt mellom ulike regelsett gjeldende for hestetransportører, viser jeg til min redegjørelse om dette i mitt svar av 6. mai 2009.