Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1383 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 19.06.2009
Besvart: 25.06.2009 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Kan statsråden redegjøre for hvorfor Politidirektoratet ikke har vurdert muligheten for opprettelsen av et nasjonalt tyveriregister, og evt. når dette kan skje?

Begrunnelse

Vinningskriminalitet er et omfattende samfunnsproblem. Politidirektoratet uttaler i rapporten "Organisert kriminalitet i Norge", som ble fremlagt 18. juni, at innsats mot vinningskriminalitet med særlig fokus på helerne er ett av fem foreslåtte tiltak som antas å ha stor effekt i kampen mot organisert kriminalitet.
Det er på denne bakgrunn underlig at initiativ som kan forebygge vinningskriminalitet ikke vurderes på en skikkelig måte. Eksempelvis et nasjonalt tyveriregister, hvor alt som er stjålet kan meldes inn. Den som kjøper varer og gjenstander utenom butikk, vil dermed ikke kunne være i god tro om det som kjøpes er stjålet eller ikke, uten å sjekke i dette registeret først. Med et slikt register vil trolig organisert vinningskriminalitet og helerivirksomhet kunne reduseres drastisk.
Også Tollvesenet vil kunne ha stor nytte av et slikt register både innenlands og i kontakten med andre lands tollmyndigheter.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stjålet gods skal i det alminnelige meldes til politiet i forbindelse med at tyveri blir anmeldt. Politiet kan i forståelse med fornærmede publisere informasjon rundt de gjenstandene som er stjålet i den enkelte sak. Politiet har pr. i dag et nasjonalt register for stjålet gods tilrettelagt for internt bruk. Innholdet i dette registeret publiseres ikke i sin helhet i dag.

Politidirektoratet har dialog med flere private aktører som har ulike former for registre for stjålne gjenstander. Eksempler på disse registrene er:

- Falck Sykkelregister AS (http://www.falck.no/assistanse/home/privat/sykkelregister/sykkel_soek.htm)

- Ettersøkt (http://www.ettersokt.no)

- Steinbrygga båthavn som administrerer Ettersøksringen for stjålne båter (http://www.steinbrygga.no/Ettersøksringen.htm).

Dette er registre som hver på sine måter inneholder nyttig informasjon, delvis for å forebygge tyveri og for å medvirke til å gjenfinne stjålne gjenstander.

Det foregår imidlertid kontinuerlig et videreutviklingsarbeid hva gjelder politiets metoder og verktøy for

- å forebygge vinningskriminalitet

- oppdage og tilbakeføre stjålne gjenstander

- bekjempe helerivirksomhet

Som en del av fag- og metodeutviklingsarbeidet innen kriminalitetsforebygging har Politidirektoratet til vurdering spørsmålet om eventuell opprettelse av et nasjonalt tyveriregister. Muligheter, fordeler samt tekniske og rettslige utfordringer rundt en eventuell publisering av et slikt register må imidlertid utredes nærmere. Dette er et arbeid som er i startfasen.

Videre er en database for stjålet kunst og stjålne antikviteter omtalt i ”Politidirektoratets tiltaksplan for bekjempelse av miljøkriminalitet 2006 – 2009”. I forbindelse med utredningen av mulighetene for å opprette en slik database, vil man også vurdere om det er hensiktmessig at denne databasen begrenses til kunst og antikvitetsgjenstander, eller også kan inneholde annet tyvegods.

Beslutning om hvorvidt Politidirektoratet skal opprette et slikt register eller en slik database for stjålne gjenstander og som gjøres tilgjengelig for publikum, vil bli tatt stilling til når utredningsarbeidet er sluttført. Det skal avslutningsvis bemerkes at anskaffelsen av et slikt register/database vil forventelig være av en slik størrelse at prosjektet må legges ut på anbud for å følge regelverket som er nedfelt i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.