Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1385 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 19.06.2009
Besvart: 25.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Hva er årsaken til at omregistreringsavgiften er differensiert både med hensyn til årsmodell og med og vekt?

Begrunnelse

Omregistreringsjobben burde være ganske identisk fra kjøretøy til kjøretøy. Det har tidligere vært opplyst (Dokument nr. 15 (2005-2006), Spørsmål nr. 1074, datert 21.06.2006) at dette arbeidet koster om lag 300 kroner å gjennomføre per kjøretøy. Det bes opplyst dersom dette estimatet er endret siden sist. Det bes besvart hva som er den logiske forklaringen på differensiert omregistreringsavgift.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Omregistreringsavgiften ble innført i 1956 som et substitutt til generell omsetningsavgift på brukte kjøretøy. Avgiftssatsene i omregistreringsavgiften tilsvarte omtrent 10 pst av salgsverdien, hvilket samsvarte med satsen for omsetningsavgiften den gangen. Omregistreringsavgiften ble videreført da omsetningsavgiften ble avløst av merverdiavgift i 1969.

Bakgrunnen for å innføre omregistreringsavgift var de praktiske vanskelighetene knyttet til kontroll og innkreving av merverdiavgift på brukte kjøretøy, samt å unngå vridning fra omsetning gjennom merverdiavgiftspliktige bilforhandlere til kjøp fra privatpersoner, som jo ikke trenger å beregne merverdiavgift.

Omregistreringsavgiften er en fiskal særavgift. Det vil si at formålet med avgiften primært er å skaffe inntekter til statskassen. Det er følgelig ingen sammenheng mellom størrelsen på avgiften og hvor mye det koster å gjennomføre selve registreringsforretningen. Særavgiftene skiller seg i så måte fra ulike offentlige gebyrordninger hvor kostnadene knyttet til utøvelsen av den enkelte tjeneste veltes over på brukeren, og hvor gebyrets størrelse bør stå i sammenheng med den tjeneste som mottas.

Plikt til å betale omregistreringsavgift oppstår når tidligere registrerte motorvogner og tilhengere registreres på ny eier. Avgiften er differensiert etter kjøretøytype, alder og vekt. Valg av differensieringskriterier er dels praktisk begrunnet. Dette er kjente størrelser som muliggjør en tilnærmet automatisert avgiftsfastsettelse. Omregistreringsavgiften er som nevnt et substitutt for merverdiavgift ved omsetning av brukte kjøretøy. Kjøretøyets type, alder og vekt har virkning på verdien av kjøretøyet. På denne måten kan avgiften innrettes slik at blir det en viss likhet mellom nivået på omregistreringsavgiften og det en ville måtte betale i merverdiavgift dersom omsetning av brukte motorkjøretøyer ikke var fritatt for merverdiavgift.

Ansvaret for og gjennomføringen av registreringsforretninger i motorvognregisteret, ligger under samferdselsmyndighetene. Som det framgår av spørsmålet utgjorde veimyndighetenes kostnader forbundet med å omregistrere et kjøretøy i 2006 rundt 300 kroner. Samferdselsmyndighetene opplyser at det ikke har skjedd endringer i organiseringen av motorvognregisteret som tilsier at dette estimatet er vesentlig endret.