Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1386 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 19.06.2009
Besvart: 25.06.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Vil finansministeren gjøre de nødvendige avklaringer av regelverket slik at oversparing i pensjon for tidligere år ikke blir dobbeltbeskattet?

Begrunnelse

I Innst. O. nr. 106 (1996-1997), pkt 2.1.4 heter det at oversparing som ble innbetalt til egen pensjonsforsikring etter skatteloven (EPES), og som det den gang ikke ble gitt fradrag for, ikke skal beskattes.
Flere mennesker har oversparing i årene 1997-2004 som de iflg. gjeldende regler ikke får fradrag for. Dvs. at de kommer til å bli dobbeltbeskattet av denne oversparingen. Dette strider med prinsippet om at inntekt ikke skal beskattes mer enn én gang.
Mange pensjonssparere har selv full oversikt over hvilke beløp som er innbetalt i premie, hvor meget det er blitt gitt fradrag for og dermed hvor stor oversparingen har vært. Forsikringsselskaper har antakelig heller ingen problemer med å foreta de grep som er nødvendige for å skille ut oversparingen av sine systemer, slik at oppsparingen ikke beskattes en ekstra gang, ettersom dette ble gjort frem til 1996.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ved innføring av IPA-ordningen i inntektsåret 1997, ble det lagt til grunn at IPA-avtalene skulle skattlegges etter det såkalte P-prinsippet, jf. Ot. prp. nr. 64 (1996-1997) og Innst. O. nr. 106 (1996-1997) pkt. 2.1.1. Prinsippet innebærer blant annet at det gis fradrag for innbetalingene under forutsetning av at de senere pensjonsutbetalingene skattlegges som pensjon.

Det ble videre lagt til grunn at innskutte midler i IPA-avtaler skulle behandles likt skattemessig sett for å forhindre skattemessige tilpasninger og utilsiktede skattefordeler. Alle utbetalinger fra IPA-avtaler skal således beskattes som pensjon uavhengig av om det er gitt fradrag for innbetalingene. Jeg viser til forslaget i Ot. prp. nr. 64 (1996-1997) og til Innst. O. nr. 106 (1996-1997) pkt. 2.1.4. Spørsmålet om den skattemessige behandlingen av sparebeløp som det ikke er gitt inntektsfradrag ved ligningen er drøftet i proposisjonen, og det er nå etter min vurdering ikke aktuelt å endre reglene for beskatning av slike innbetalinger.

Siste frist for å foreta innbetalinger til IPA-avtaler var den 31. desember 2008. Det er imidlertid innført en ny individuell pensjonsordning. Også i den nye individuelle pensjonsordningen (IPS) gis det fradrag for innbetalt premie og innskudd. Men i motsetning til det som gjaldt for IPA, er det nå fastsatt en øvre grense for årlige innbetalinger. Denne grensen er sammenfallende med innbetalinger det gis fradrag for. Det er ikke mulig å foreta innbetalinger utover den fastsatte grensen, og man unngår derfor at en skattyter skyter inn mer midler i ordningen enn det han får fradrag for.