Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til justisministeren

Dokument nr. 15:1387 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 22.06.2009
Besvart: 26.06.2009 av justisminister Knut Storberget

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): For folks trygghet i et lokalsamfunn er det tre områder det forventes å få svar. Det er legevakt, brannvakt og politi. Dessverre er det i ferd med å spre seg usikkerhet om henvendelse til politiet resulterer i uttrykning i situasjoner som har vært selvfølgelig tidligere. Tilfeldige forbispaserende holdt vakt over en promillekjører i timevis fordi politiet ikke hadde tjenestemenn å sende.
Vil statsråden sørge for at politimesteren i Nordmøre og Romsdal får penger som setter han i stand til å utføre forventede oppgaver?

Begrunnelse

For tredje gang på kort tid har det ikke vært mulig å få hjelp fra politiet på Nordmøre fordi ressursene har vært for små til å ha folk å sende ut.
12. mai Sunndal. To innbruddstyver ble tatt på fersk gjerning. Politiet ble tilkalt Svaret var: "Dessverre. Har ikke folk å sende" 17. mai Averøy: En tydelig beruset mann drikker på et serveringssted. Deretter setter han seg i en bil og kjører av gårde. Det ble ringt til politiet. Ingen ting skjedde. Det kom aldri noen politipatrulje.
6. juni Averøy. Publikum ringer på grunn av fyllekjøring. Ingen patrulje sendes. Etter noen timer blir lensmannen som har fri, gjort oppmerksom på situasjonen. Han rykte raskt ut og fikk tatt hånd om situasjonen på en god måte.
I følge media sier lensmannen at det har vært lignende tilfeller tidligere, og flere vil det bli. Dessverre.
Det burde vært et bakvaktsystem. Det finnes det ikke ressurser til.
Politimesteren gir uttrykk for at det er ressursene som setter begrensingene.
Polititjenesten ved Nordmøre og Romsdal har stor tillit i befolkningen. Det er ikke tvil om at det utføres en meget god tjeneste i det daglige. Da er det veldig synd at det på grunn av manglende ressurser oppstår situasjoner som ovenfor beskrevet.
Det vises forøvrig til spørsmål fra meg til justisministeren datert 01.04.09. Mitt spørsmål var forelagt Politidirektoratet som ga følgende svar: "Det medfører ikke riktighet at politidistriktet ikke rykker ut til trafikkulykker med personskade."
Kommentar: Hvis dette svaret kan oppfattes slik at det alltid rykkes ut ved personskader, er det objektivt feil. Jeg kjenner til en trafikkulykke med personskade der det ikke ble rykt ut på henvendelse til politiet. Etter at jeg fikk svaret, har jeg kontaktet en slektning til den skadde som var til stede. Han bekrefter at det ikke ble rykket ut på henvendelse til politiet.
Jeg liker svært dårlig at Politidirektoratet bastant kommer med feile påstander.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet har forelagt spørsmålet (med begrunnelse)for Politidirektoratet som også har foreholdt spørsmålet for politimesteren i Nordmøre og Romsdal.

Politidirektoratet opplyser at politiet i Nordmøre og Romsdal til enhver tid, ut fra tilgjengelige ressurser og forholdets art, må foreta prioriteringer. Det er operasjonslederen, som etter fullmakt fra politimesteren, foretar denne prioriteringen. Politidirektoratet opplyser videre at utøvelse av vold, promillekjøring, trafikkuhell med personskade, pågående innbrudd m.v. skal føre til bruk av politiressurser. Operasjons-sentralen er bemannet med svært erfarne og dyktige tjenestemenn, men i gitte situasjoner må disse nødvendigvis måtte prioritere også i slike tilfeller.

Videre blir det opplyst at responstiden vil være noe ulik ut i fra hvor det straffbare forhold skjer i politidistriktet. Likevel er det slik at de deler av politidistriktet, hvor det er størst kriminalitet, også har de fleste politiressurser samlet.

Politidirektoratet opplyser også at det i noen tilfeller kan være nødvendig at politiinnsats utsettes til neste dag, spesielt der hvor det ikke er fare for liv og helse og/eller bevisforspillelse m. v. Dette vil alltid være en vurdering ut fra ressurser og nødvendig prioriteringer.

I forhold til de tre konkrete episodene du nevner i din begrunnelse til spørsmålet, er det noe forskjell i faktagrunnlaget mellom spørsmålet og de opplysningene departementet har fått fra Politidirektoratet. Når det gjelder hendelsen den 12. mai i Sunndal ble to personer pågrepet. Under pågripelsen ble det beslaglagt narkotika. Begge ble fraktet til arresten i Kristiansund og fremstilt for varetektsfengsling. Straffesak er opprettet.

Når det gjelder de to siste hendelsene har Politimesteren beklaget deler av hendelsesforløpene. I forbindelse med promillekjøring på Averøy den 17. mai hadde ikke operasjonsleder ledig mannskap å sende ut, noe som er meget beklagelig. Likevel kan slike situasjoner oppstå fra tid til annen, uansett størrelsen på bemanningen.

I forbindelse med promillekjøringen den 6. juni 2009 oppsto det en misforståelse mellom operasjonslederen og melderen, slik at den aktuelle patruljen aldri ble varslet. Vedkommende promillekjører ble pågrepet av den lokale lensmann og fremstilt for blodprøvetaking. Således er også her straffesak opprettet. Men politimesteren beklager at en slik misforståelse kunne oppstå.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt fikk en rammetildeling i 2009 på nesten 154,7 millioner kroner, en økning – inklusive lønns- og prisstigning - på 8,6 millioner kroner fra 2008. I tidsrommet fra 2006 til 2009 har politidistriktet fått en økt bevilgning – inklusive lønns- og prisstigning - på 16,2 millioner kroner. Det er intet som tyder på at Nordmøre og Romsdal politidistrikt kommer dårligere ut i denne sammenheng enn andre sammenlignbare politidistrikter.

I St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid tok regjeringen et krafttak for å øke bemanningen i politi- og lensmannsetaten. Det ble gitt en tilleggsbevilgning på hele 242 millioner kroner slik at det kunne opprettes 460 nye sivile årsverk i politi- og lensmannsetaten. 54 av disse gikk til politiets særorgan, mens resten ble fordelt på politidistriktene. Nordmøre og Romsdal politidistrikt fikk 6. Disse stillingene gir politidistriktet mulighet til å frigjøre polititjenestemenn til operativ tjeneste.

Når det gjelder tilføringen av midler, er det slik at Politidirektoratet fordeler budsjettet til politidistriktene på bakgrunn av det årlige budsjettet som vedtas av Stortinget. Politidistriktet tildeles en budsjettramme etter gitte kriterier, som justeres hvert år blant annet i forhold til endringer i kriminalitet og samfunnsstrukturer. Det er opp til politimesteren å anvende resursene i politidistriktet på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultat på alle områder politiet har ansvar for. Politidirektoratet har tillit til at politimesterens disponering av politiresursene gir en tilfredsstillende polititjeneste i hele distriktet.

Det kan også nevnes er at Nordmøre og Romsdal politidistrikt har et utviklingsprosjekt på gang, der samtlige kommuner/ordførere er involvert. Hensikten med prosjektet er å skape en så god polititjeneste som mulig ut fra tilgjengelige ressurser. Politidirektoratet og politidistriktet har forventninger til dette prosjektet.

Politidirektoratet har forsikret meg om at de fremdeles har det inntrykk at det utøves god polititjeneste i hele Nordmøre og Romsdal politidistrikt, og at publikum i de aller fleste tilfelle får nødvendig hjelp når behovet er der.