Skriftlig spørsmål fra Rolf Jarle Brøske (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1388 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 22.06.2009
Besvart: 26.06.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Rolf Jarle Brøske (H)

Spørsmål

Rolf Jarle Brøske (H): I følge Havforskningsinstituttet vil etablering av offshore vindturbiner kunne få negative konsekvenser for gyteområdene langs kysten i Midt-Norge.
Vil statsråden sørge for å hente inn faglige vurderinger fra Norges fremste kompetanse innenfor norske fiskeressurser og marinøkologiske forhold langs norskekysten, før beslutning om etablering av vindturbinder fattes?

Begrunnelse

Undertegnede viser til tidligere spørsmål (spm. nr. 1271) fra representanten Elisabeth Røbekk Nørve vedrørende regjeringens beslutning om å stenge områdene utenfor kysten i Midt-Norge for oljeleting, for å ivareta fiskeressursene i området, samt regjeringens syn på utbygging av kystnære vindturbinder i samme gyteområdet.
I sitt svar til representanten, viser statsråden til følgende:

"Det pågår en betydelig forskning og utvikling innen vindkraft til havs internasjonalt. Konsesjonsmyndighetene holder seg orientert om dette arbeidet for å ha best mulig faglig grunnlag for å fatte avgjørelser i konkrete saker".

Statsråden viser videre til følgende:

"De begrensninger som forvaltningsplan for Norskehavet (St.meld. nr. 37 2008-2009) legger på petroleumsaktivitet utenfor Møre, er relatert til oljeutslipp og eventuelle miljøkonsekvenser i den forbindelse. Slik forurensing er ikke aktuell for havbasert vindkraft. Det er derfor ikke motstrid mellom petroleumsbegrensninger og etablering av vindkraft. Vindkraften krever imidlertid selvstendige vurderinger av den påvirkning disse anleggene kan medføre blant annet på fisk."

Etter undertegnedes oppfatning må årsaken til en trussel mot de samme fiskebestander og deres reproduksjon være underordnet. Alle potensielle trusler mot disse sårbare ressursene være gjenstand for en bred konsekvensanalyse. Det er fremkommet dokumentasjon fra Havforskningsinstituttet, et av de mest anerkjente forskningsmiljøene på dette området, som tyder på at kystnære vindturbiner kan være en større trussel mot de nevnte fiskeressursene, enn hva petroleumsvirksomheten i realiteten er.
Undertegnede finner også grunn til å stille spørsmål ved om utenlandsk forskning gir tilstrekkelig, relevant og faglig grunnlag til å fatte beslutninger som kan få vidtrekkende konsekvenser for norske fiskeressurser og reproduksjon av disse. Det er grunn til å tro at norske fiskeressurser og det norske klimaet vil kunne påvirkes annerledes og bli utsatt for andre konsekvenser enn i andre steder i verden, hvor forskningen det henvises til foregår.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Som konsesjonsmyndighet for elektriske anlegg er det Olje- og energidepartementets utfordring å ha et tilstrekkelig kunnskapsnivå ved beslutninger slik at risikoen for negative uforutsette konsekvenser er på et akseptabelt nivå.

Olje- og energidepartementet har nå til klagebehandling to vindkraftanlegg i sjø utenfor Møre. Vi vil gjennomgå all faglig dokumentasjon i tilknytning til de to sakene og relevant faglig grunnlagsmateriell fra arbeidet med forvaltningsplanen for Norskehavet. Gjennomgangen vil vise om det er aktuelt å innhente tilleggsinformasjon.