Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1394 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 22.06.2009
Besvart: 26.06.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen foreslår at Goliat-feltet bygges ut med gasskraftverk ombord. Det vil være uten CO2-rensing. Samtidig ber Industrikraft Møre om tillatelse til å bygge ut gasskraftverk på land. Regjeringen stiller da krav om CoO2-rensing ved oppstart, samtidig som regjeringen innrømmer at teknologien ikke er kommersielt tilgjengelig. Som regel er virkningsgraden på landbasert gasskraft bedre enn på offshore installasjonene.
Hva er den miljømessige begrunnelsen for at man har ulike teknologikrav onshore og offshore?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøverndepartementet ga den 15. mai 2009 tillatelse etter forurensningsloven og klimakvoteloven til utslipp av CO2 fra gasskraftverk på Elnesvågen i Fræna kommune. Tillatelsen ble gitt med vilkår om at kraftverket skal bygges med teknologi for CO2-fangst fra oppstarttidspunkt og at CO2 som er fanget fra røykgassen skal sikres forsvarlig lagring.

Det er i avgjørelsen lagt vekt på regjeringens mål for det store klimatoppmøtet i København om å få enighet om en ambisiøs global klimaavtale, og på våre egne nasjonale målsettinger for reduksjon av klimagassutslippene. Etablering av en ny stor utslippskilde på anslagsvis 1,3 mill tonn årlig CO2-utslipp vil vanskeliggjøre muligheten for å nå våre nasjonale målsettinger.

Når det gjelder utbygging av Goliat-feltet vil en stor del av energibruken på feltet bli tatt fra kraftnettet på land fra produksjonsstart. Det er videre satt i gang en prosess slik at man kan ytterligere redusere bruken av gassturbinen på plattformen når kraftsituasjonen i Finnmark tillater det. Det planlegges for at sentralnettet i Hammerfestområdet skal styrkes fra 2017.

Regjeringen legger stor vekt på at teknologi for fangst og lagring av CO2 skal videreutvikles og tas i bruk. Det er i en startfase først og fremst ved de største punktkildene, som ved landbaserte gasskraftverk at denne teknologien anses aktuell å ta i bruk. Teknologi for fangst og lagring av CO2 fra turbiner på den enkelte plattform på sokkelen anses foreløpig svært krevende. Kostnadene vil også bli høye og tiltaket mindre effektive på grunn av beliggenhet offshore, størrelse på utslipp og antall kilder. Regjeringen har lagt vekt på at bruk av kraft fra land skal vurderes ved alle nye utbygginger og større ombygginger på norsk sokkel for å redusere CO2-utslippene.