Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1399 (2008-2009)
Innlevert: 19.06.2009
Sendt: 22.06.2009
Besvart: 26.06.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Vil statsråden ta initiativ til at retten elever med minoritetsbakgrunn og behov for spesialundervisning har til utvidet opplæringstid også skal gjelde for elever ved private skoler, slik at disse elevene ikke må bytte over til en offentlig skole for å få fullført sin utdanning?

Begrunnelse

I replikkordskiftet under behandlingen av Innst. O. nr. 86 (2008-2009, jf. Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) ba statsråden om å få komme tilbake til spørsmålet etter en nærmere vurdering. Spørsmålet var som følger:

"Hvis en elev med minoritetsbakgrunn har behov for spesialundervisning og trenger utvidet opplæringstid, sikrer vi gjennom denne loven at man nettopp får en mulighet til en utvidet tid på inntil to år. Dette er fordi regjeringspartiene og opposisjonen i komiteen mener det er viktig at så mange som mulig klarer å fullføre videregående utdanning. Men det er én gruppe av disse elevene med minoritetsbakgrunn som trenger en utvidet mulighet, nemlig de som går på private skoler, for i dag vil ikke de ha en hjemmel for å kunne ha rett til en utvidet opplæringstid.
Vil statsråden ta initiativ til at det også skal gjelde for denne gruppen elever, slik at disse elevene ikke må bytte over til en offentlig skole for å få fullført sin utdanning?"

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Retten til å få utvidet tid i videregående opplæring er lovfestet i opplæringsloven § 3-1. Ansvarlig for slik videregående opplæring etter opplæringsloven er fylkeskommunen. Det er ingen tilsvarende rettighetsbestemmelse i privatskoleloven, men også elever som etter å ha fullført privat videregående opplæring fyller vilkårene i opplæringsloven § 3-1 omfattes av fylkeskommunens ansvar. Fylkeskommunen kan bare gi opplæring etter opplæringsloven, i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Av den grunn må oppfyllelsen av retten til utvidet tid i dag alltid gis som offentlig opplæring. Fylkeskommunen kan ikke oppfylle sine lovfestede plikter gjennom privat opplæring.

Det er viktig at elever innenfor offentlig og privat grunnopplæring har de samme rettighetene. En innføring av lovfestet rett til utvidet tid i privatskoleloven vil ha budsjettmessige konsekvenser som må utredes nærmere før det eventuelt tas stilling til en lovendring.