Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1404 (2008-2009)
Innlevert: 22.06.2009
Sendt: 22.06.2009
Besvart: 01.07.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Mye tyder på at det offentlige ansvaret for tannhelsen vil bli utvidet.
Vil statsråden vurdere å foreta endringer i regelverket for å sikre at barn som trenger det får nødvendig spesialisert tannhelsetilbud finansiert via folketrygden?

Begrunnelse

Dagens regelverk går ut på at det er fylkeskommunen som dekker utgifter til tannbehandling til barn opp 18 år, inkludert behandling hos spesialist, bortsett fra kjeveortopedi. Organisasjonene Norsk forening for pedondonti (NFP) og Norsk forening for Oral Kirurgi og Oral Medisin (NFOKOM) har engasjert seg for at at behandling hos spesialist, etter henvisning fra den offentlige tannhelsetjenesten, skal dekkes via folketrygden.
De fleste barn har få tannhelseproblemer og majoriteten får et godt helsetilbud. Norsk forening for pedondonti (NFP) og Norsk forening for Oral Kirurgi og Oral Medisin (NFOKOM) har imidlertid påpekt i brev til blant annet Helse- og omsorgsdepartementet at de kjenner til flere tilfeller der barn som har et behov for mer spesialisert tilbud enn det allmenntannlegen vanligvis kan tilby, ikke får nødvendig oppfølging og behandling. Bakgrunnen for at disse barna trenger et mer spesialisert tilbud kan skyldes mange forhold, slik som medfødte eller ervervede lidelser, fysiske skader, angst for tannbehandling eller sosiale forhold. Noen kan ha vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep.
Organisasjonene peker på at det at barna ikke får god nok oppfølging kan skyldes at det ikke alltid finnes nødvendig spesialistkompetanse i den offentlige tannhelsetjenesten, manglende samarbeid med andre helseprofesjoner og at trygden kun dekker kjeveortopedisk behandling av barn fra 0-18 år.
Jeg håper at statsråden vil engasjere seg for denne gruppen barn og ungdom, siden de kan ende opp med svært alvorlige skader i dagens system.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg setter stor pris på representant Inga Marte Thorkildsens engasjement for å sikre barn og unge med særskilte tannhelseproblemer nødvendig tannbehandling. St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester, ble behandlet i Stortinget i mars 2008. I kapittel 5.2. i meldingen omtales forhold som påvirker tannhelsen. Det gis i dette kapitlet en særskilt omtale av tannhelse hos barn med medfødte og ervervede lidelser. Omtalen omfatter de barn og unge som representanten belyser i sitt spørsmål. Av meldingen framgår det at disse barn og unge etter gjeldende ordninger skal få ivaretatt sitt behov for hjelp. Det omfatter også nødvendig spesialisert tannbehandling.

Som representanten viser til innledningsvis, har fylkeskommunene etter lov om tann-helsetjenesten et ansvar for å sørge for nødvendig tannhelsehjelp til barn og ungdom. Ansvaret er ikke begrenset til den kompetansen som allmenntannlegen innehar. Ansvaret omfatter også nødvendig spesialisert tilbud, dvs behandling som forutsetter spesialistkompetanse. Den spesialiserte behandlingen kan fylkeskommunen sørge for gjennom å ansette spesialister eller å inngå avtale med privatpraktiserende spesialister. Det følger uansett av tannhelsetjenesteloven § 5-1 at fylkeskommunen skal dekke utgifter til nødvendig tannhelsehjelp, uavhengig av om hjelpen gis av ansatt personell eller av privatpraktiserende tannlege(spesialist) som har inngått avtale med fylkeskommunen. Når det gjelder privatpraktiserende spesialister, legges det til grunn at allmenntannlegen har henvist pasienten til spesialist for aktuell utredning, diagnose og eventuell behandling.

Hvis noen opplever å ikke få den nødvendige tannhelsehjelpen de har rett på av fylkes-kommunen, bør de oppfordres til å klage. Jeg forventer også at Norsk Forening for Pedodonti (NFP) og Norsk Forening for Oral Kirurgi og Oral medisin (NFOKOM) konkret tar opp forholdene med de aktuelle fylkeskommuner i de tilfeller organisasjonene blir gjort kjent med at barn og unge med behov for spesialisert tilbud ikke får nødvendig oppfølging og behandling. Ved å klage kan klageinstansene også bli gjort oppmerksomme på områder der tjenestene ikke er gode nok.

Det går fram av begrunnelsen til spørsmålet fra representant Thorkildsen at organisasjonene mener det kan skyldes flere forhold at de aktuelle barna ikke får god nok oppfølging. Det ene forholdet er knyttet til tilgjengeligheten på spesialistkompetanse.

I statsbudsjettet bevilges det hvert år tilskudd til etablering og oppbygging av regionale odontologiske kompetansesentre. Dette er også omtalt i St.meld. nr. 35. Ett av formålene med disse sentrene er å sikre tilgjengelighet til spesialisttannlegetjenester, og at kompetansesentrene skal kunne ta i mot henvisninger fra allmenntannhelsetjenesten, fra leger og andre. Sentrene skal eies og driftes av fylkeskommunene, og vil være med på å øke tilgjengeligheten til de spesialiserte tjenestene som representanten etterlyser for barn og ungdom.

Helse- og omsorgsdepartementet har også startet et arbeid med revisjon av lov om tannhelsetjenesten. Alle lovens bestemmelser vil bli vurdert og sett i lys av trygdens regler for stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I den sammenheng vil alle aspekter knyttet til nødvendig spesialisert tannbehandling for barn og unge bli vurdert.