Skriftlig spørsmål fra Akhtar Chaudhry (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1411 (2008-2009)
Innlevert: 24.06.2009
Sendt: 25.06.2009
Besvart: 03.07.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Hvor langt har arbeidet med å utstede ID-kort til asylsøkere og flyktninger kommet og når kan de forvente å få utstedet slike ID-kort?

Begrunnelse

Finansdepartementet har bestemt at alle asylsøkere som har lovlig opphold i landet skal få utstedet et ID-kort med bilde, signatur og fødested slik at de kan åpne en vanlig bankkonto. Saken ble sendt AID for flere uker siden.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i lang tid arbeidet med å løse problemet en del utlendinger har i forbindelse med at de ikke kan legge frem gyldig legitimasjon, for eksempel i forbindelse med etablering av kundeforhold i en bank.

I forbindelse med arbeidet med ny hvitvaskingslov har Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) tatt opp med Finansdepartementet (FIN) at enkelte banker ikke vil godta reisebevis for flyktninger og utlendingspass som gyldig legitimasjon i forbindelse med åpning av bankkonto. Dette resulterte i at det i Ot.prp. nr. 3 (2008-2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) nå går frem at reisebevis for flyktninger og utlendingspass oppfyller minimumsvilkårene til gyldig legitimasjon som stilles i ny hvitvaskingslov og at dokumentene bør anses som tilstrekkelig betryggende for etablering av grunnleggende banktjenester, for eksempel ved åpning av ordinær bankkonto og for ordinær betalingsformidling.

Det går også frem av proposisjonen av registreringsbevis for asylsøkere vil kunne brukes i forbindelse med bruk av grunnleggende banktjenester dersom bevisene endres slik at de oppfyller kravene i hvitvaskingsregelverket. Den nye hvitvaskingsloven er vedtatt av Stortinget og trådte i kraft 15. april 2009.

I brev fra AID til UDI av 9. februar 2009 har departementet understreket overfor direktoratet at det er ønskelig at det fremgår av reisedokumenter og asylsøkerbevis at dokumentene anses å oppfylle vilkårene til gyldig legitimasjon i henhold til hvitvaskingsregelverket. AID har i samme brev også bedt UDI om å sette i gang et arbeid med å endre asylsøkerbevisene i henhold til uttalelsene fra FIN. UDI samarbeider for tiden med politiet om å endre registreringsbevisene for asylsøkere.

For øvrig har AID nylig sendt ut på høring et forslag om at det innføres et nytt oppholdsbevis. Høringsfristen er 15. oktober 2009. Forslaget går ut på at det nye oppholdsbeviset gis til personer som får oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse på grunnlag av søknad om asyl, men som ikke oppfyller kravene til klarlagt identitet som stilles som vilkår for å utstede reisebevis for flyktninger og utlendingspass. Formålet med det nye oppholdsbeviset er å sikre at alle som får en tillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse på grunnlag av søknad om asyl, har mulighet til å legge frem gyldig legitimasjon i forbindelse med tjenester som er viktig for integreringsprosessen i Norge. Det er særlig viktig at personer med utsikt til varig opphold i Norge gis mulighet til å benytte seg av grunnleggende banktjenester, som for eksempel å opprette bankkonto. I høringsbrevet er det ikke tatt endelig stilling til hvorvidt det skal gå frem av oppholdsbeviset at utstedelse av beviset ikke er en bekreftelse på at innehaverens identitetsopplysninger er riktige.