Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1412 (2008-2009)
Innlevert: 25.06.2009
Sendt: 26.06.2009
Besvart: 28.07.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Frivillige som jobber på Herman-senteret i Mjøndalen med å servere mat for andre pensjonister er blitt pålagt skatt fordi de spiser noe av restematen etter mange timers arbeid. Det er helt uakseptabelt. På TV 2, 19. juni, lovet statssekretær Axelsen å rydde opp. Han uttalte: "De kan puste lettet ut, jeg tror ikke de skal bekymre seg for denne skatten."
Hva vil statsråden gjøre konkret for å sikre at slike tabber fra skatteetaten ikke gjentas, vil det gå ut et skriv som klargjør at frivillige i slike tilfeller ikke skal beskattes?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I et svar til representanten Rytman av 17. juni 2009 varslet jeg at vi vil vurdere spørsmålet om innberetningsplikt (og derfor skatteplikt) for slike ytelser frem mot budsjettet for 2010. I tillegg har Skattedirektoratet i brev av 23. juni 2009 (vedlagt) orientert Kommunenes Sentralforbund og Oslo kommune om at kommunene inntil videre, i påvente av en avklaring fra departementet, ikke trenger å innberette fri kost som mottas under utøvelse av ulønnet frivillig aktivitet. Departementet tar sikte på å avklare problemstillingen nærmere i løpet av høsten.

Jeg nevner for ordens skyld at det i dette tilfellet ikke var skattemyndighetene som tok opp saken vedrørende innberetning av verdien av den frie kosten, ytt til de frivillige ved Hermansenteret. Som det fremgår av artikkelen i Drammens Tidende 6. juni 2009, var det Buskerud Kommunerevisjon som tok opp saken med kommunen.

Regjeringens innsats for å legge bedre til rette for frivillig aktivitet i Norge har hovedsakelig vært rettet mot de frivillige organisasjonene og det arbeid som skjer i regi av disse. I inneværende stortingsperiode har Regjeringen bl.a. sørget for å øke beløpsgrensen for innberetningsplikt og skatteplikt for lønnsutbetalinger fra frivillige organisasjoner fra 2000 til 4000 kroner. Dette gjelder altså ordinært lønnet arbeid for frivillige organisasjoner.

Saken fra Hermansenteret gjelder frivillig (ulønnet) innsats på et senter eid av en kommune. Dette er en problemstilling som det hittil ikke har vært særlig fokus på. Jeg ser imidlertid at det er behov for en klargjøring av hvordan eventuelle naturalytelser til frivillige i en slik situasjon skal behandles skattemessig. Dette vil vi som sagt komme tilbake til i løpet av høsten.

Vedlegg til svar:

Brev av 23. juni fra Skattedirektoratet til Oslo kommune.

Det har oppstått spørsmål om plikt for kommuner til å innberette fri kost til personer som utfører frivillig arbeid på kommunale eldresenter mv.

Finansdepartementet vurderer for tiden spørsmålet om innberetningsplikt og skatteplikt for slike ytelser til frivillige. Finansdepartementet tar sikte på å avklare dette i løpet av høsten.

Inntil videre kan kommuner som har personer som arbeider frivillig uten å motta kontant lønn, men som mottar fri kost under utøvelsen av frivillig arbeid, unnlate å innberette slike ytelser.